Giảng viên
Quyết định bổ nhiệm TS. Lê Thị Thanh Mai giữ chức vụ Quyền trưởng ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 08/05/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 260/QĐ-ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

___________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003;

Căn cứ kết luận cuộc họp Ban Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ngày 09 tháng 3 năm 2010 và cuộc họp Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQG-HCM ngày 17 tháng 3 năm 2010;  

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ ĐHQG-HCM,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay bổ nhiệm TS. Lê Thị Thanh Mai, Phó Trưởng ban Đại học và Sau Đại học kiêm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2007 – 2012.  

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của TS. Lê Thị Thanh Mai được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Các Ông/Bà Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan và TS. Lê Thị Thanh Mai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHQG-HCM;

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM;

- Văn phòng Đảng uỷ ĐHQG-HCM;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Phan Thanh Bình

 

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15283074
Đang online : 86
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas