Mẫu quyết định của đơn vị
[Ngày đăng 07/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

………(1)………

______________

Số : ……/QĐ- ….(2)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 200…

                                                                                

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………………………………………………

_______________________

 

HIỆU TRƯỞNG/VIỆN TRƯỞNG/TRƯỞNG KHOA/GIÁM ĐÔC

…………………………(1)……………………………

 

Căn cứ………………………………………………………………………………;

............................................................................................................................................... ;

Xét đề nghị của……………………………………………………………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ...............................................................................................................................

Điều 2. ...............................................................................................................................

……..

Điều … . Các Ông (Bà) …………………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận :

-          Như điều …..;

-          ……………..;

-         Lưu VT,….. .

HIỆU TRƯỞNG/VIỆN TRƯỞNG/

TRƯỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC

 

 

 

………………………..


 

Ghi chú :

(1)  : tên cơ quan ban hành văn bản;

(2)  : chữ viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản;

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15274934
Đang online : 173
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas