Giảng viên
Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 21/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 261/QĐ-ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ,

tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên trong

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/11/2009;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học thành viên trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban các Ban chức năng, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

                        GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

 

-       Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-       GĐ, các Phó GĐ ĐHQG-HCM;

-       VP, các Ban chức năng ĐHQG-HCM;

-       Các trường đại học thành viên;

-       Các đơn vị trực thuộc;

-        Lưu VT, TCCB.

      (đã ký)

 

                        Phan Thanh Bình

 


 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học thành viên trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành theo Quyết định số 261 /QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của

 Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 

Điều 1.  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

1. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là hệ thống các trường đại học, các viện nghiên cứu và đơn vị chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, không khép kín về hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất và địa giới, được Nhà nước giao quyền tự chủ cao trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, kế hoạch-tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy.

2. Sự lãnh đạo đối với hệ thống ĐHQG-HCM được đảm bảo bởi Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc và Hội đồng ĐHQG-HCM.

2.1. Ban chấp hành Đảng bộ lãnh đạo toàn diện về chủ trương, đường lối;

2.2. Ban Giám đốc điều hành, quản lý các hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng ĐHQG-HCM về hiệu quả công việc.

2.3. Hội đồng ĐHQG-HCM có thẩm quyền quyết nghị các chiến lược trọng yếu về phát triển toàn diện ĐHQG-HCM. Giám đốc ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Hội đồng ĐHQG-HCM theo quyền hạn đúng với trình tự đã xác lập đối với từng loại công việc được ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Tổ chức Công đoàn giữ vai trò giám sát công tác quản lý nội bộ của Ban Giám đốc như một hội đồng nội trị trong các trường đại học.

4. Hội đồng khoa học và đào tạo ĐHQG-HCM là tổ chức tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM về định hướng chiến lược trong công tác chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

Điều 2. Chức năng cơ bản của ĐHQG-HCM 

ĐHQG-HCM có các chức năng cơ bản sau đây:

1. Quản lý tầm chiến lược: xây dựng định hướng chung, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng và ban hành quy chế, quy định, tiêu chuẩn, định mức, hướng dẫn; chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá nâng cao năng lực của các đơn vị trong hệ thống;

2. Điều phối, liên kết các trường nhằm nâng cao hiệu quả và tạo nên giá trị gia tăng nhờ hợp lực và liên thông; xây dựng, phát triển nét văn hóa chung của ĐHQG-HCM;

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên ngành, liên lĩnh vực, lớn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

  Điều 3. Các mối quan hệ trong hệ thống

          1. ĐHQG-HCM và các trường đại học thành viên trong ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là trường đại học thành viên) hoạt động với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể và có sự phân cấp rõ ràng.

2. ĐHQG-HCM quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển, định hướng chung, trên cơ sở đó, các trường đại học thành viên tự quyết định và chịu trách nhiệm về kế hoạch hàng năm của trường; tạo mọi điều kiện để các trường đại học thành viên thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực, thế mạnh của mình để hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển.

3. Các trường đại học thành viên có nhiệm vụ thực hiện và bổ trợ, phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực chuyên môn có liên quan (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, luật và khoa học sức khỏe…).

4. Dưới sự điều hoà, phối hợp của ĐHQG-HCM, giữa các trường đại học thành viên xác lập các quan hệ cần thiết nhằm bảo đảm sự liên thông trong đào tạo, liên kết trong hợp tác, sử dụng chung tài nguyên từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực, nhằm tạo nên giá trị, uy tín và sức mạnh tích hợp của toàn hệ thống, hoàn thiện nét văn hóa chung, hoàn thành sứ mệnh và hướng đến sự chuẩn hoá, hội nhập quốc tế của ĐHQG-HCM.

 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 4. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này hướng dẫn việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tất cả các trường đại học thành viên.

2. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học thành viên được hướng dẫn trong Quy định này bao gồm các quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phát sinh trong các lĩnh vực sau đây:

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác kế hoạch-tài chính;

- Công tác đại học và sau đại học;

- Công tác quan hệ quốc tế;

- Công tác khoa học và công nghệ.

 

Điều 5. Đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này áp dụng đối với các trường đại học thành viên có đủ các điều kiện ghi nhận tại Điều 8 Quy định này.

2. Các trường đại học thành viên chưa có đủ các điều kiện ghi nhận tại Điều 8 Quy định này thực hiện các quy định liên quan trước đây của ĐHQG-HCM.

 

Điều 6. Mục tiêu của Quy định

Việc áp dụng Quy định hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học thành viên nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

          1. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học thành viên đối với ĐHQG-HCM và xã hội;

2. Tăng tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của ĐHQG-HCM;

3. Tạo môi trường sáng tạo khoa học, quản trị đại học cho các trường đại học thành viên.

 

Điều 7. Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

          Các trường đại học thành viên thực hiện Quy định này theo nguyên tắc:

1.    Hoàn thành nhiệm vụ được giao;

2.     Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định pháp luật;

3.     Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQG-HCM và trước pháp luật về những quyết định của mình, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4.     Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ đối với ĐHQG-HCM và xã hội.

 

Điều 8. Điều kiện thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

1. Các trường đại học thành viên xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt;

          2. Thời hạn thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm do trường đại học thành viên đề xuất và Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định, nhưng tối đa không quá 3 năm;   

3. Trên cơ sở phương án đã được phê duyệt, Hiệu trưởng trường đại học thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của trường.

 

CHƯƠNG II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ,

TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG

 

Mục 1. Công tác tổ chức cán bộ

 

Điều 9.  Tổ chức bộ máy

1. Trên cơ sở quy hoạch hoặc kế hoạch tổ chức bộ máy đã được phê duyệt, Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các khoa, phòng và tổ chức có tên gọi khác trực thuộc (nếu có), các tổ chức sự nghiệp trực thuộc tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

2. Đối với việc thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức bộ máy nằm ngoài quy hoạch, kế hoạch đã được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt, Hiệu trưởng xây dựng đề án, trình Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, quyết định.

 

Điều 10. Bố trí, điều động nhân sự chủ chốt

1. Hiệu trưởng quyết định việc điều động, biệt phái, tiếp nhận, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của trường từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, từ cấp trưởng khoa và tương đương trở xuống.

2. Hiệu trưởng quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm từ cấp trưởng khoa và tương đương trở xuống.

 

Điều 11. Quản lý cán bộ

1. Hiệu trưởng ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng lao động và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của trường. 

Hiệu trưởng ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với những người được tuyển dụng lần đầu trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn tuyển dụng của ĐHQG-HCM.

2. Đối với trường đại học thành viên tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và trường đại học thành viên do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, căn cứ trên kế hoạch biên chế hàng năm được phê duyệt và tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng của ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm của trường, trong đó xác định rõ số lượng, cơ cấu cần tuyển của từng ngạch, hình thức, thời gian tuyển dụng, trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

Đối với trường đại học thành viên tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, Hiệu trưởng được quyền quyết định kế hoạch tuyển dụng hàng năm của trường.

3. Hiệu trưởng thực hiện tuyển dụng viên chức theo hình thức hợp đồng làm việc sau khi thi tuyển hoặc xét tuyển phù hợp với đặc điểm chuyên môn của từng lĩnh vực cần tuyển và điều kiện cụ thể của trường, theo tiêu chuẩn, quy trình của ĐHQG-HCM.

4. Hiệu trưởng quyết định chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch sau đào tạo hoặc sau khi thi nâng ngạch cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống; trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch viên chức đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

 

Điều 12. Chính sách cán bộ

1. Hiệu trưởng quyết định nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống.

2. Hiệu trưởng quyết định nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thẩm quyền quản lý; trình Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét quyết định việc nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với những trường hợp nằm ngoài thẩm quyền quản lý của trường.

 

Điều 13. Cử cán bộ đi nước ngoài và tiếp nhận cán bộ đi nước ngoài trở về

Hiệu trưởng quyết định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền đi nước ngoài, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền hoàn thành nhiệm vụ công tác, học tập ở nước ngoài về trường công tác.

Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định việc cử đi nước ngoài, tiếp nhận từ nước ngoài về đối với Hiệu trưởng các trường.

 

Điều 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

1. Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và nguồn kinh phí tương ứng, Hiệu trưởng xây dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trường.

Đối với việc đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn kinh phí của các đề án, dự án do ĐHQG-HCM cấp, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của ĐHQG-HCM và trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

2. Hiệu trưởng quyết định việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trường.

Điều 15. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

1. Căn cứ chỉ tiêu do ĐHQG-HCM quy định, Hiệu trưởng quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho các tập thể thuộc trường.

2. Hiệu trưởng trình Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, quyết định thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân với các hình thức thi đua, khen thưởng không thuộc thẩm quyền của trường;

3. Hiệu trưởng xem xét và quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thẩm quyền quản lý của trường.

 

Điều 16. Thanh tra

Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra theo thẩm quyền quản lý, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra của ĐHQG-HCM và của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

 

Mục 2.  Công tác kế hoạch-tài chính

 

Điều  17. Dự toán, triển khai thực hiện dự toán, quyết toán

1. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng dự toán, triển khai thực hiện dự toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại trường, cụ thể như sau:

- Lập dự toán thu chi của trường;

- Tổ chức thực hiện dự toán thu chi được giao;

- Tổ chức hạch toán và báo cáo quyết toán.

2. Hiệu trưởng chủ động bố trí, sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện chế độ tự chủ theo các nội dung, yêu cầu công việc được giao cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

 

Điều 18. Mua sắm tài sản bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên

1. Hiệu trưởng quyết định việc mua sắm tài sản bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên; việc mua sắm tài sản có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên phải theo đúng các quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt kế hoạch mua sắm và đấu thầu.

2. Hiệu trưởng quyết định việc mua sắm tài sản từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi theo quy định tại khoản 3, điều 5 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

 

Điều 19. Thủ tục mua sắm và thực hiện sửa chữa

Hiệu trưởng phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của cấp mình; chỉ định thầu mua sắm thường xuyên dưới một trăm triệu đồng; chỉ định thầu sửa chữa dưới một tỷ đồng theo các thủ tục và trình tự quy định.

 

Điều 20. Thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế công trình có sử dụng vốn đầu tư phát triển

1. Hiệu trưởng tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với hạng mục công trình theo trình tự và thủ tục quy định tại điều 18 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ.

2. Đối với thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (tổng mức đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng), Hiệu trưởng tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

 

Điều 21. Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

1. Hiệu trưởng được quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định tại Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

2. Hiệu trưởng chỉ định các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá ba tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá hai tỷ đồng, gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu không quá năm tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển (thực hiện đầy đủ quy trình và quy định).

 

Điều 22. Trình thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng

1. Hiệu trưởng lập báo cáo về kết quả đấu thầu và gửi đến ĐHQG-HCM thẩm định và phê duyệt đối với các gói thầu thuộc dự án thành phần QG-HCM.

2. Hiệu trưởng thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

 

 

Mục 3. Công tác đào tạo đại học và sau đại học

 

Điều 23. Mở ngành đào tạo

1. Trên cơ sở chiến lược, quy hoạch đào tạo của ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm, 5 năm về ngành nghề đào tạo của trường.

 2. Đối với những ngành nghề không nằm trong chiến lược, quy hoạch đào tạo của trường, Hiệu trưởng trình Giám đốc ĐHQG-HCM, Hội đồng khoa học và đào tạo của ĐHQG-HCM xem xét, quyết định.

 

Điều 24. Tổ chức đào tạo

1. Căn cứ năng lực đào tạo của trường, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo hàng năm của ĐHQG-HCM, nhu cầu đào tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…, Hiệu trưởng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học và tổ chức tuyển sinh theo quy định chung của ĐHQG-HCM.

2. Hiệu trưởng quyết định công nhận sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; quyết định công nhận đề tài, tập thể hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh.

3. Căn cứ quy chế đào tạo đại học, đào tạo sau đại học của ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên, học viên sau đại học.

4.  Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng quy định về giáo trình; xây dựng kế hoạch phát triển giáo trình phục vụ đào tạo hàng năm và 5 năm; xây dựng và ban hành các giáo trình cơ sở và chuyên ngành của trường.

 

Điều 25. Liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài (văn bằng do trường cấp)

Căn cứ năng lực đào tạo của trường và nhu cầu đào tạo của đối tác, Hiệu trưởng tổ chức ký kết, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trên cơ sở quy định và hướng dẫn của ĐHQG-HCM.

 

Điều 26. Cấp phát văn bằng, chứng chỉ đại học, sau đại học

1. Căn cứ quy chế về văn bằng, chứng chỉ của ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng xây dựng quy định, quy trình cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ và tổ chức thực hiện.

2. Hiệu trưởng ký quyết định công nhận học vị, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; trình Giám đốc ĐHQG-HCM ký trên bằng tiến sĩ.

3. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQG-HCM về chất lượng đào tạo của trường.

 

Mục 4. Công tác quan hệ quốc tế

 

Điều 27. Xây dựng và quản lý dự án

1. Hiệu trưởng được quyền hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học và thực hiện phát triển dự án của trường theo kế hoạch hàng năm, đồng thời quyết định hỗ trợ chuyên môn cho các dự án của các đơn vị thuộc trường. 

2. Hiệu trưởng được quyền mời chuyên gia nước ngoài đến tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tùy theo nguồn kinh phí và khả năng tài chính của trường và quy định của ĐHQG-HCM; quản lý các chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình, dự án ODA đầu tư được giao theo quy định của pháp luật.

 

Điều  28. Quản lý hoạt động phát triển quan hệ hợp tác quốc tế

Trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện quy trình quản lý hoạt động phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của trường, bao gồm kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

 

Điều 29. Liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài

Hiệu trưởng lập đề án chương trình liên kết đào tạo phù hợp với chuyên môn của trường và định hướng phát triển của ĐHQG-HCM; gửi đề án lên ĐHQG-HCM thẩm định; triển khai đề án sau khi được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

 

Mục 5. Công tác khoa học và công nghệ (KH&CN)

 

Điều 30.  Quản lý các nhiệm vụ KH&CN

1. Hiệu trưởng phối hợp với Ban KH&CN và các hội đồng ngành, nhóm ngành của ĐHQG-HCM trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp đại học quốc gia trọng điểm; phối hợp các cơ quan liên quan trong việc quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp địa phương.

2. Hiệu trưởng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án và các nhiệm vụ KH&CN cấp đại học quốc gia không trọng điểm và cấp cơ sở.

3. Hiệu trưởng tổ chức triển khai hoạt động gắn kết nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo, đặc biệt đào tạo sau đại học tại trường.

4. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các quy định về quyền sở hữu trí tuệ; phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban KH&CN tổ chức đăng ký và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

 

Điều 31.  Phát triển tiềm lực KH&CN

1. Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, triển khai và quản lý các hoạt động hợp tác đối ngoại KH&CN trong nước và quốc tế gắn với trường; chủ động hợp tác, liên kết với các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và triển khai các dự án KH&CN.

2. Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng và phát triển các tổ chức KH&CN, các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc, các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại đơn vị; tổ chức thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà nước và ĐHQG-HCM.

3. Hiệu trưởng tổ chức triển khai đúng tiến độ các dự án phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt; huy động các nguồn kinh phí (học phí, hợp tác trong và ngoài nước) đầu tư xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo.

 

Điều 32. Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học

Hiệu trưởng xét duyệt và ký các thủ tục có liên quan để gửi các đơn vị có chức năng cấp phép tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của ĐHQG-HCM.

 

CHƯƠNG III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 33. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Chỉ đạo xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường, trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

2. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định về thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đã được ĐHQG-HCM phê duyệt.

3. Rà soát quy chế về tổ chức và hoạt động của trường, trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

4. Xây dựng hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả hoạt động của trường.

 

Điều 34. Quan hệ giữa Hiệu trưởng và các chủ thể trong hệ thống chính trị của trường liên quan đến việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

1. Hiệu trưởng thống nhất trong Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn về chủ trương, thời gian thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường; định hướng phát triển trường trước mắt và lâu dài.

2. Hiệu trưởng báo cáo và tham khảo ý kiến của Đảng ủy về những vấn đề quy hoạch phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và các biện pháp thực hiện; quy hoạch hoặc phương án tổ chức bộ máy của trường, kế hoạch biên chế, quy hoạch cán bộ dài hạn của trường; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng kỷ luật các chức danh quản lý.

3. Hiệu trưởng tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Công đoàn về các vấn đề: quy chế dân chủ trong cơ quan; quy chế làm việc; quy chế khen thưởng, kỷ luật; quy chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức và người lao động; đề án liên doanh, liên kết; phối hợp Ban chấp hành Công đoàn về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm theo quy định của pháp luật.

4. Hiệu trưởng báo cáo và tham khảo ý kiến Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm về các vấn đề: Quy hoạch phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và các biện pháp thực hiện của trường; đề án sắp xếp lao động; quy chế dân chủ cơ quan.

 

Điều 35. Chế độ báo cáo

1. Hiệu trưởng thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về các công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đào tạo, khoa học và công nghệ, quan hệ quốc tế và công tác sinh viên thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của ĐHQG-HCM.

2. Các quyết định của Hiệu trưởng về tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự phải được gửi đến các cơ quan liên quan của ĐHQG-HCM trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 36. Trách nhiệm của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQG-HCM

1. Thẩm định, trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học thành viên trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được phương án của trường.

2. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học thành viên, kịp thời báo cáo Giám đốc ĐHQG-HCM chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh.

3. Thẩm định và trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt quy chế về tổ chức và hoạt động của trường phù hợp với các quy định về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

 

Điều 37. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định của ĐHQG-HCM trước đây có nội dung trái với văn bản này.

 

                                                                                      GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                                       (đã ký)

 

                          

                                                                                 Phan Thanh Bình

 

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282445
Đang online : 233
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas