Mẫu thông báo(báo cáo) của đơn vị
[Ngày đăng 08/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

……….(1)………

___________

Số : ……/TB(/BC)-…(2)…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 200…

         

THÔNG BÁO(/BÁO CÁO)

Về việc………………………………………………..

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Nơi nhận :

-          ………;

-          ………;

-          …….

-          Lưu VT, … .

KT./TL. …………..

……………

 

 

 

 

 

……………………

                         


 

Ghi chú :

(1)  : tên cơ quan ban hành văn bản;

(2)  : chữ viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản.

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15274940
Đang online : 177
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas