Quy định về Tự đánh giá Công tác Sinh viên tại ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 13/09/2015]

Quy định về Tự đánh giá Công tác Sinh viên tại ĐHQG-HCM

Nhằm từng bước thống nhất, chuẩn hóa hoạt động Công tác sinh viên (CTSV), làm căn cứ để xây dựng kế hoạch và đánh giá mục tiêu CTSV trong tổng thể các hoạt động giáo dục - đào tạo, phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của đơn vị và toàn hệ thống, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ban hành Quy định về việc Tự đánh giá công tác sinh viên trong ĐHQG-HCM (kèm theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 6/8/2014).

Theo đó, dựa trên 10 nội dung tiêu chuẩn đặc trưng về CTSV được ĐHQG-HCM quy chuẩn thành mẫu Phiếu tự đánh giá, các đơn vị tổ chức tự đánh giá cấp đơn vị; dựa trên Phiếu tự đánh giá và bộ Hồ sơ minh chứng của đơn vị, ĐHQG-HCM tiến hành thẩm định, công bố kết quả, từ đó, có kế hoạch điều chỉnh nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động CTSV trong toàn hệ thống.

ĐHQG-HCM trân trọng thông tin về quyết định ban hành Quy định Tự đánh giá CTSV tại ĐHQG-HCM cùng các văn bản liên quan đến việc triển khai công tác này:

Quyết định về việc Tự đánh giá công tác sinh viên tạiĐHQG-HCM.

Quyết định điều chỉnh thời điểm và thang điểm Tự đánh giácông tác sinh viên tại ĐHQG-HCM.

Ban CTSV – ĐHQG-HCM
Merry Chrismas