Sự kiện
Hội thảo “Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam”
[Ngày đăng 09/05/2014]
1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
- Thời gian: ngày 08/6/2014 (Chủ Nhật)
- Địa điểm: Phòng 512, Nhà Điều hành, ĐHQG-HCM
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.

2. MỤC ĐÍCH HỘI THẢO:
Thảo luận, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam: Đánh giá tác động của hội nhập quốc tế đến đổi mới GDĐH Việt Nam; Phân tích những thành tựu và hạn chế của GDĐH VN trong trong quá trình hội nhập quốc tế; Nghiên cứu những kinh nghiệm, mô hình để đề xuất biện pháp để thúc đẩy đổi mới GDĐH Việt Nam; Đề xuất cho Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu  công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

3. MỘT SỐ CHỦ ĐỂ CHÍNH:
- GDĐH Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hội nhập quốc tế của GDĐH Việt Nam.
- Đánh giá thành tựu và hạn chế của GDĐH Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Kinh nghiệm, mô hình của thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Đề xuất giải pháp để thúc đẩy GDĐH Việt Nam hội nhập quốc tế.       

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng xem tại:
http://www.vnuhcm.edu.vn/Default.aspx?TopicId=ff3854d1-7c33-4b0a-8fc8-8450458821b2
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15274910
Đang online : 157
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas