Giảng viên
Khen thưởng đội Little Chickens của Trung tâm ICDREC
[Ngày đăng 21/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  239/QĐ-ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  30  tháng 3 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia

thành phố Hồ Chí Minh

___________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM cho đội Little Chickens thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Thiết kế vi mạch (ICDREC) thuộc ĐHQG-HCM đã đạt giải nhất cuộc thi thiết kế vi mạch LSI (Large Scale Integrated) năm 2010 tại Okinawa, Nhật.

Điều 2. Tặng kèm Bằng khen là tiền thưởng 10.000.000đ (mười triệu đồng), trích từ nguồn kính phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Cơ quan ĐHQG-HCM năm 2010.

Điều 3. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng có liên quan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Thiết kế vi mạch (ICDREC), đội Little Chickens có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

                              (đã ký)

 

 

 

Phan Thanh Bình

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282440
Đang online : 228
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas