Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia
[Ngày đăng 14/09/2015]

Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia
Và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế tổ chức, hoạt động của Đại học quốc gia, các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Ngày 17/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 186/2013/NĐ-CP về Đại học Quốc gia. Nghị định này thay thế Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001. Nghị định có 7 điều, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

So với Nghị định 07, Nghị định mới thể hiện chi tiết vị trí và quyền tự chủ đại học của ĐHQG: “Đại học Quốc gia được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy. Đặc biệt, Đại học Quốc gia có cơ chế tài chính đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Trên cơ sở Nghị định số 186 đã ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và hai Đại học Quốc gia để xây dựng dự thảo trình, Chính phủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Ngày 26/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 12/02/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia. Quy chế do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký, gồm 8 chương, 30 điều đã cụ thể rất nhiều quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Đại học Quốc gia cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên.

Như vậy, đến nay các văn bản về Đại học Quốc gia đã đầy đủ từ Luật Giáo dục đại học đến Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia. ĐHQG-HCM đăng tải các văn bản này để các cá nhân, đơn vị có quan tâm tham khảo:

Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế tổ chức, hoạtđộng của Đại học quốc gia, các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Ban CTSV – ĐHQG-HCM
Các tin khác
Merry Chrismas