Giảng viên
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
[Ngày đăng 21/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số : 465/ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi:       

- Các Trường Đại học thành viên;

- Viện Môi trường và Tài nguyên;

- Khoa Kinh tế;

- Cơ quan Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

- Các đơn vị trực thuộc.

 

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nhất là đội ngũ quản lý hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ công chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

 

- Đối tượng: các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2009 còn nợ chứng chỉ quản lý nhà nước cũng như những người có nhu cầu học lấy chứng chỉ quản lý nhà nước để tham dự kỳ thi tuyển dụng năm 2010 của đơn vị.

 

- Thời gian học: 4 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 4/2010 (học vào các ngày thứ 5, thứ 7 chủ nhật)

 

- Địa điểm: Trường Cán bộ TP. HCMinh - Số 146 Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCMinh.

 

- Học phí: 1.600.000 VNĐ/học viên, do cá nhân hoặc đơn vị cử đi học chịu trách nhiệm.

 

Vì có giới hạn về sỉ số (không quá 100 học viên) nên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên cho những đơn vị đăng ký sớm. Đề nghị các đơn vị có nhu cầu gửi danh sách cán bộ đăng ký tham dự lớp học trên theo mẫu đính kèm về Ban Tổ chức Cán bộ trước ngày 02/4/2010. 

 

Trân trọng kính chào.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nơi nhận:

PHÓ TRƯỞNG BAN

- Như trên

 

- Lưu VT,TCCB.

(đã ký)

 

 

 

Thái Thị Thu Hương

 

 

 

 

                                                       

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

___________________

_________________

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC THAM GIA LỚP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHƯƠN G TRÌNH CHUYÊN VIÊN

 

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ học vấn

Đơn vị công tác

Đia chỉ email

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cán bộ công chức tham gia: .............................. người

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ......... tháng 3 năm 2010

                                       Thủ trưởng đơn vị

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282452
Đang online : 239
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas