Mẫu công văn của đơn vị
[Ngày đăng 08/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

………(1)……….

___________

Số : …..…/…(2)…-…(3)…

V/v …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…… tháng… năm 200…

 

 

Kính gửi: - .........................................;

     - .....………………………;

     - .…………………………;

     - ………………………… .

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      ………..;

-      ………..;

-      Lưu VT, …… .

KT/TL. ……………

…………….

 

 

 

 

 

…………………….


 

Ghi chú :

(1)   : tên cơ quan ban hành văn bản;

(2)   : chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn;

(3)   : chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15274939
Đang online : 176
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas