Giảng viên
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (V/v Ban hành Quy chế về Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ công chức Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh)
[Ngày đăng 05/04/2010]

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

-Căn cứ  Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;

- Căn cứ chiến lược xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM) giai đoạn 2001-2005, đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2002-2007 đã được Hội đồng Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh thông qua;

- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng ĐHQG.HCM tại phiên họp ngày 19 tháng 09 năm 2003;

- Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQG.HCM,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ công chức Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh.

 Điều 2: Bản Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

 Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban của ĐHQG.HCM, Hiệu trưởng, Viện trưởng các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu thành viên, Trưởng Khoa, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các đối tượng nêu ở Điều 2 của Quy chế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

QUY CHẾ

VỀ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 896/QĐ/ĐHQG/TCCB

ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1 : Mục tiêu của quy chế

Quy chế này quy định cụ thể những giải pháp để thực hiện đề án Xây dựng đội ngũ giai đoạn 2002-2007 đã được Hội đồng Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM) thông qua.

  Điều 2 : Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng đối với toàn thể cán bộ-công chức, viên chức (gọi là cán bộ-công chức) đang làm việc tại ĐHQG.HCM.

- Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ - công chức khi thực hiện đề án Xây dựng đội ngũ.

- Quy chế này cũng quy định hình thức, nội dung, tổ chức điều hành, quản lý và nguồn kinh phí để thực hiện đề án Xây dựng đội ngũ.

 Điều 3 : Những giải thích

-   Đơn vị thuộc ĐHQG.HCM là các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các khoa và đơn vị trực thuộc.

-   Thủ trưởng đơn vị là Hiệu trưởng Trường đại học, Viện trưởng Viện nghiên cứu, trưởng khoa và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

-   Cán bộ trẻ là những cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, chuyên viên hành chánh có tuổi đời dưới 35 tuổi và có thời gian làm việc tại các đơn vị thuộc ĐHQG.HCM dưới 10 năm. Danh sách cán bộ trẻ do Trưởng khoa, Trưởng phòng thí nghiệm, Giám đốc trung tâm đề nghị, thủ trưởng đơn vị công nhận.

CHƯƠNG II

CÁC HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO-BỒI DƯỠNG

 Điều 4: Các hình thức đào tạo

- Để nâng cao trình độ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học công nghệ (gọi là khoa học-công nghệ) và khoa học quản lý cho cán bộ công chức, ĐHQG.HCM áp dụng các hình thức đào tạo cử nhân (kỹ sư), thạc sỹ, tiến sỹ ở trong hoặc ngoài nước.

- Người đạt yêu cầu đào tạo được cấp văn bằng phù hợp với trình độ đào tạo.

 Điều 5: Nội dung đào tạo

- Đào tạo cử nhân (kỹ sư) :

· Áp dụng đối với các nhân viên trẻ, chưa tốt nghiệp đại học, đang công tác tại các đơn vị thuộc ĐHQG.HCM .

· Căn cứ nhu cầu công tác, Thủ trưởng đơn vị quyết định lĩnh vực khoa học- công nghệ để cử đi đào tạo trong hoặc ngoài nước.

- Đào tạo thạc sỹ:

· Áp dụng đối với các cán bộ trẻ, có bằng cử nhân (kỹ sư)

· Thủ trưởng đơn vị quyết định lĩnh vực khoa học - công nghệ để cử đi đào tạo trong hoặc ngoài nước.

 - Đào tạo tiến sỹ:

· Áp dụng đối với các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi, các cán bộ - công chức đã có bằng thạc sỹ.

· Thủ trưởng đơn vị quyết định lĩnh vực khoa học - công nghệ để cử đi đào tạo ở trong hoặc ngoài nước.

 Điều 6: Các hình thức và nội dung bồi dưỡng

Để cập nhật, bổ sung kiến thức về lý luận chính trị, khoa học công nghệ, ngoại ngữ, tin học và chuyên môn nghiệp vụ, ĐHQG.HCM áp dụng những hình thức và nội dung bồi dưỡng sau đây:

- Hình thức thực tập sinh (TTS)

· Hình thức TTS áp dụng cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu có nhu cầu cập nhật, bổ sung kiến thức về khoa học, công nghệ phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ hoặc luận văn, luận án và các đề tài nghiên cứu khoa học.

· Hình thức TTS có thể được tổ chức ở nước ngoài, trong nước và có thời gian không quá 1 năm.

· Hình thức TTS được đánh giá bằng báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu của TTS, có ý kiến của cơ sở thực tập và của Sứ quán Việt Nam tại nước sở tại.

- Hình thức khảo sát - nghiên cứu

· Hình thức khảo sát - nghiên cứu áp dụng đối với cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, hành chánh.

· Hình thức khảo sát - nghiên cứu là tham dự các hội nghị, hội thảo, hoặc khảo sát về những nội dung liên quan trực tiếp đến công vụ được giao.

· Hình thức khảo sát - nghiên cứu được đánh giá bằng báo cáo của trưởng đoàn, hoặc cá nhân được cử đi khảo sát - nghiên cứu.

- Hình thức bồi dưỡng ngắn hạn.

· Hình thức bồi dưỡng ngắn hạn để tăng cường kiến thức về quản lý Nhà nước, công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

· Hình thức bồi dưỡng ngắn hạn được tổ chức thường xuyên, bán thời gian.

- Hình thức bồi dưỡng theo chuyên đề

Hình thức bồi dưỡng theo chuyên đề được tổ chức để quán triệt sâu sắc kiến thức về một lĩnh vực chuyên môn hẹp theo nhu cầu công tác.

- Hình thức bổ sung kiến thức

Hình thức bồi dưỡng bổ sung kiến thức áp dụng cho cán bộ trẻ, được cử đi đào tạo sau đại học, cần bổ sung kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu và ngoại ngữ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

CHƯƠNG III

TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG

Căn cứ những quy định của Nhà nước để thực hiện đề án xây dựng đội ngũ, ĐHQG.HCM áp dụng hai hình thức tuyển chọn là xét tuyển và thi tuyển.

Điều 7 :  Hình thức xét tuyển

Hình thức xét tuyển  được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

- Xét tuyển sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi được giữ lại công tác tại đơn vị để gởi đào tạo cao học, tiến sỹ trong hoặc ngoài nước.

- Xét tuyển các cán bộ-công chức, viên chức là học viên cao học, nghiên cứu sinh đang được đào tạo trong nước làm TTS ở nước ngoài để thực nghiệm, sưu tập tài liệu, thông tin.

- Hình thức xét tuyển cũng được áp dụng đối với những cán bộ có nhiều cống hiến cho đơn vị, có công trình khoa học nhưng tuổi đời không phù hợp để thi tuyển đầu vào.

- Căn cứ nhu cầu xét tuyển, Ban điều hành đề án sẽ thông báo về hồ sơ và thời gian xét tuyển.

 Điều 8: Hình thức thi tuyển

- Hình thức thi tuyển được áp dụng cho tất cả các cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch đào tạo-bồi dưỡng nhưng không thuộc diện xét tuyển.

- Căn cứ quy định của Nhà nước và nhu cầu đào tạo của các đơn vị, Ban điều hành đề án thông báo những quy định về thời gian, nội dung và hình thức thi tuyển.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO-BỒI DƯỠNG

 Điều 9 : ĐHQG.HCM

- Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo toàn diện công tác đào tạo-bồi dưỡng đội ngũ của ĐHQG.HCM.

- Ban Điều hành đề án xây dựng đội ngũ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác đào tạo-bồi dưỡng cán bộ - công chức theo đề án đã được Hội đồng ĐHQG.HCM thông qua.

- Ban Tổ chức - Cán bộ làm nhiệm vụ Thường trực Ban điều hành đề án.

- Các Ban chức năng có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp thực hiện những công tác do Ban Điều hành đề án giao.

 Điều 10 : Các đơn vị

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ - công chức đã được Giám đốc ĐHQG.HCM thông qua.

- Thủ trưởng đơn vị lập quỹ hỗ trợ đào tạo -bồi dưỡng cán bộ - công chức của đơn vị từ các nguồn kinh phí để trả thù lao cho cán bộ hướng dẫn thạc sỹ, tiến sỹ, hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ trẻ; phụ cấp đào tạo-bồi dưỡng cho cán bộ - công chức gặp khó khăn khi được cử đi đào tạo-bồi dưỡng,...

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác đào tạo-bồi dưỡng cán bộ - công chức và xử lý  đối với những cá nhân, tổ chức chậm triển khai quy hoạch đào tạo-bồi dưỡng cán bộ - công chức.

 Điều 11 : Các khoa, bộ môn (thuộc Trường)

- Trưởng khoa căn cứ chỉ đạo của Hiệu trưởng, có trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của khoa đã đề ra về đào tạo-bồi dưỡng cán bộ- công chức.

- Trưởng khoa có trách nhiệm điều phối cán bộ - công chức của khoa, hoặc thỉnh giảng, mời cộng tác viên để đảm nhiệm phần công tác của những cán bộ - công chức được cử đi đào tạo-bồi dưỡng.

- Trưởng khoa đề xuất hình thức khen thưởng đối với cán bộ - công chức hoàn thành nhiệm vụ đào tạo-bồi dưỡng, hình thức xử lý, kỷ luật cán bộ - công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Bộ môn là đơn vị học thuật, gần gũi và gắn bó mật thiết về chuyên môn.

· Trưởng bộ môn đề xuất với Trưởng khoa những người có khả năng đào tạo -bồi dưỡng cán bộ trẻ trong và ngoài Trường.

· Trưởng bộ môn báo cáo cho trưởng khoa việc bố trí cán bộ đảm nhiệm các công tác của những người được cử đi đào tạo-bồi dưỡng.

· Trưởng bộ môn đề xuất hình thức khen thưởng cán bộ - công chức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Điều 12 : Cán bộ - công chức

- Cán bộ - công chức của ĐHQG.HCM thường xuyên học tập nâng cao trình độ chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Căn cứ quy hoạch đào tạo-bồi dưỡng của đơn vị, mỗi cán bộ - công chức chủ động lập kế hoạch công tác để hoàn thành nhiệm vụ khi được cử đi đào tạo-bồi dưỡng.

- Cán bộ - công chức chưa được cử đi đào tạo-bồi dưỡng có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm nhiệm phần công tác của những người được cử đi đào tạo-bồi dưỡng khi được phân công.

- Cán bộ - công chức được cử đi đào tạo-bồi dưỡng phải có cam kết theo quy định của Nhà nước và của ĐHQG.HCM. Những người thực hiện xuất sắc cam kết sẽ được khen thưởng, ngược lại sẽ bị xử lý theo quy định.

CHƯƠNG V

KINH PHÍ ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

Để thực hiện đề án xây dựng đội ngũ, ĐHQG.HCM chủ trương huy động và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn kinh phí như ngân sách Nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

  Điều 13: Các nguồn kinh phí

- Ngân sách Nhà nước:

² Kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán của đề án Xây dựng đội ngũ của ĐHQG.HCM (2002-2007).

² Kinh phí để đào tạo cán bộ khoa học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài.

² Kinh phí từ các quỹ giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Nam và Liên bang Nga,….

- Nguồn thu sự nghiệp : (theo mục 1-2, khoản 1, phần II, thông tư 25/2001/TT-BTC ngày 21/03/2002)

² Nguồn thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước được để lại đơn vị theo qui định của Chính phủ.

² Nguồn thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ của đơn vị.

² Nguồn thu sự nghiệp khác theo qui định của Chính phủ (nếu có)

² Nguồn thu khác theo qui định của Chính phủ : các dự án viện trợ, hợp tác trong và ngoài nước, vay tín dụng.

 Điều 14 : Sử dụng các nguồn kinh phí

- Giám đốc ĐHQG.HCM quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước để phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ-công chức trong toàn ĐHQG.HCM.

- Thủ trưởng các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn kính phí trích từ nguồn thu sự nghiệp (3-5%) để lập quỹ hỗ trợ đào tạo - bồi dưỡng cán bộ công chức của đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị cũng quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do các cá nhân, tổ chức trong - ngoài nước tài trợ để thực hiện quy hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ công chức của đơn vị.

- Cán bộ - công chức được ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí tài trợ do chính cá nhân tự tìm để phục vụ công tác đào tạo-bồi dưỡng của bản thân hoặc tổ, nhóm chuyên môn.

CHƯƠNG VI

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI

 Điều 15: Trách nhiệm của cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu

- Sinh viên tốt nghiệp được đơn vị giữ lại để bồi dưỡng, tuyển dụng làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và sau 3 đến 5 năm công tác phải có bằng thạc sỹ.

Những người không đạt được văn bằng theo quy định, thủ trưởng đơn vị xem xét bố trí công tác khác hoặc yêu cầu chuyển ra khỏi đơn vị.

- Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu sau 10 năm công tác tại ĐHQG.HCM phải có bằng tiến sỹ.

Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện để cán bộ - công chức học tập đạt được văn bằng theo quy định. Xử lý các trường hợp chưa đạt được văn bằng để  bảo đảm chất lượng công vụ của đơn vị.

- Cán bộ - công chức sau khi đạt được bằng tiến sỹ tiếp tục học tập rèn luyện để được phong chức danh phó giáo sư, giáo sư.

 Điều 16:  Trách nhiệm của cán bộ quản lý, hành chánh

- Cán bộ quản lý, hành chánh từ ngạch chuyên viên chính trở lên phải có bằng từ thạc sĩ trở lên.

- Cán bộ hành chánh ngạch chuyên viên phải có chứng chỉ về quản lý Nhà nước và được cập nhật theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

       ĐHQG.HCM khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ quản lý và hành chánh học sau đại học về quản lý Nhà nước hoặc khoa học công nghệ.

 Điều 17: Quyền lợi về vật chất

Ngoài những quy định của Nhà nước, cán bộ-công chức khi được cử đi đào tạo-bồi dưỡng được hưởng các quyền lợi do Giám đốc ĐHQG.HCM quy định :

-   Được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần học phí tuỳ theo thâm niên công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, loại hình lớp học và phù hợp với quy họach đào tạo bồi dưỡng đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước, hoặc theo học các lớp ngoại ngữ-tin học, hoặc đi khảo cứu ở nước ngoài.

-   Được ưu tiên sử dụng thư viện, phòng thí nghiệm trong ĐHQG.HCM để phục vụ luận văn, luận án hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, khi cần thiết được hỗ trợ kinh phí để tìm thông tin khoa học, trang thiết bị phòng thí nghiệm ngoài ĐHQG.HCM.

-   Được thủ trưởng đơn vị xem xét giải quyết phụ cấp, nếu gặp khó khăn khi được cử đi đào tạo-bồi dưỡng.

-   Cán bộ tham gia hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trẻ …, được hưởng phụ cấp đào tạo - bồi dưỡng theo quy định của ĐHQG.HCM.

 Điều 18 : Quyền lợi về tinh thần

-   Cán bộ - công chức trẻ được cử đi đào tạo-bồi dưỡng, có thành tích xuất sắc sẽ được Giám đốc ĐHQG.HCM xét khen thưởng.

-   Cán bộ tham gia đào tạo -bồi dưỡng cán bộ trẻ, có thành tích xuất sắc được Giám đốc ĐHQG.HCM xét khen thưởng.

-   Các tổ chức, cá nhân trong , ngoài nước có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ - công chức của ĐHQG.HCM sẽ được Giám đốc ĐHQG.HCM xem xét phong tặng các danh hiệu tôn vinh hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng.

 Điều 19 : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, cán bộ công chức tuân thủ sự điều động, phân công công tác trong ĐHQG.HCM và phục vụ tại ĐHQG.HCM trong khoảng thời gian ít nhất 5 năm. Nếu tự ý làm việc tại một cơ quan, đơn vị ngoài ĐHQG.HCM thì phải chịu xử lý kỷ luật và bồi hoàn kinh phí đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 20 :

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây không phù hợp với quy chế này được bãi bỏ.

- Thủ trưởng đơn vị ban hành quy định về đào tạo-bồi dưỡng cán bộ - công chức trong đơn vị phù hợp với quy chế này.

- Trong quá trình thực hiện, quy chế này sẽ được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282448
Đang online : 236
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas