Mẫu công văn của Đại học Quốc gia
[Ngày đăng 08/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số : …..…/ĐHQG-…(1)…

V/v …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 200…

 

 

Kính gửi: - ...........................................;

     - ...…………………………;

     - ...…………………………;

     - ..................….....................;

     - ..………………………… .

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      ………..;

-      ………..;

-      Lưu VT, …… .

KT/TL. GIÁM ĐỐC

…………….

 

 

 

 

 

…………………….


 

Ghi chú :

(1) : chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15274937
Đang online : 176
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas