Khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt kỉ niệm VNU15
[Ngày đăng 21/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số: 154/QĐ-ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng 3 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia

thành phố Hồ Chí Minh

___________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc Khối Cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 15 năm ĐHQG-HCM xây dựng và phát triển (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng, Bí thư Ban Cán Sự Đoàn, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

 

- Như Điều 2;

                             (đã ký)

- Lưu: VT, TCCB.

 

 

 

 

 

Phan Thanh Bình

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ & CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 154 /QĐ-ĐHQG-TCCB  ngày 08 tháng 3 năm 2010

của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

I. TẬP THỂ:

 

1.

Khối Cơ quan Văn phòng ĐHQG-HCM

 

2.

Ban Biên tập Sách “ĐHQG-HCM 15 năm Xây dựng và Phát triển”

 

 

II. CÁ NHÂN:

1.

ThS. Nguyễn Thị Minh Lan, Chuyên viên Ban Công tác Sinh viên

2.

Bà Bùi Thanh Thảo, Chuyên viên Ban Khoa học Công  nghệ

3.

ThS. Lưu Trung Thuỷ, Chuyên viên Ban Công tác Sinh viên

4.

Ông Đỗ Văn Biên, Chuyên viên Ban Công tác Sinh viên

5.

Ông Phùng Anh Kiệt, Trưởng phòng Quản trị Thiết  bị

6.

Bà Lê Thị Thuỷ Triều, Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế

7.

Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Bí thư TT Ban Cán Sự Đoàn ĐHQG-HCM

8.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Chuyên viên Văn phòng

9.

Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên Văn phòng

Tổng cộng trong danh sách có 02 tập thể và 09 cá nhân.

 

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282437
Đang online : 225
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas