Mẫu thông báo(báo cáo) của Đại học Quốc gia
[Ngày đăng 06/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số : ……/TB(/BC)-ĐHQG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 200…

         

THÔNG BÁO(/BÁO CÁO)

Về việc………………………………………………..

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Nơi nhận :

-          ………;

-          ………;

-          …….

-          Lưu VT, … .

KT./TL. GIÁM ĐỐC

……………

 

 

 

 

 

……………………

                                                 

.../

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15274936
Đang online : 174
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas