Giảng viên
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2010 của Cơ quan Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
[Ngày đăng 18/05/2010]

 

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

__________________

 

 

Số : 493 /QĐ-ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2010

________________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001;

Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 751/ĐHQG-TCCB ngày 27/4/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác định biên, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ và Trưởng ban Ban Kế hoạch- Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2010 của Cơ quan Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là 150 (một trăm năm mươi) biên chế.

 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ, Trưởng ban Ban Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TCCB.

(Đã ký)

 

 

 

 

 

           Phan Thanh Bình

 

 

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15283119
Đang online : 131
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas