[Ngày đăng 07/05/2018]

Theo Quyết định số 205/QĐ-ĐHQG ngày 08/3/2018 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng và các Ban chức năng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

     1. Chức năng

Là bộ phận tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác chính trị tư tưởng sinh viên và công tác sinh viên trong ĐHQG-HCM.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng sinh viên

a. Xây dựng và kiểm tra thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp - việc làm, giáo dục thể chất ngoại khóa và giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên.

b. Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho sinh viên.

c. Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định về rèn luyện, đánh giá rèn luyện cho sinh viên.

d. Định hướng các hoạt động rèn luyện cho sinh viên.

e. Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thống của ĐHQG-HCM dành cho sinh viên.

2.2. Công tác quản lý

a. Tham mưu tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM chiến lược phát triển công tác sinh viên.

b. Xây dựng các quy chế, quy định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung công tác sinh viên tại ĐHQG-HCM.

c. Xây dựng các quy chế, quy định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác sinh viên nội trú và công tác sinh viên ngoại trú trong hệ thống ĐHQG-HCM.

d. Định hướng công tác đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực công tác sinh viên trong hệ thống ĐHQG-HCM.

e. Xây dựng quy định, kế hoạch, hướng dẫn và thẩm định việc tự đánh giá công tác sinh viên và công tác sinh viên nội trú hàng năm tại các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM.

f. Làm thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật sinh viên ĐHQG-HCM.

2.3. Công tác hỗ trợ sinh viên

a. Xây dựng các quy chế, quy định và kiểm tra việc thực hiện công tác hỗ trợ sinh viên trong hệ thống ĐHQG-HCM.

b. Đề xuất các chế độ, chính sách, học bổng dành cho sinh viên ĐHQG-HCM.

c. Xây dựng phương án khai thác và điều phối các nguồn học bổng cấp ĐHQG-HCM quản lý.

 

Các tin khác
Merry Chrismas