Đảng bộ
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM NHIỆM KỲ 2010 – 2015
[Ngày đăng 25/10/2010]

-          Căn cứ Quy định số 1337-QĐ/TU ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của đảng ủy cấp trên cơ sở có chính quyền cùng cấp;

-          Căn cứ Quyết định số 1791-QĐNS/TU ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015;

-          Căn cứ vào ý kiến kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh lần thứ 2, ngày 09 tháng 9 năm 2010.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đảng ủy ĐHQG-HCM) đề ra Quy chế làm việc gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1: Vị trí, chức năng

Đảng ủy ĐHQG-HCM là Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy

Đảng ủy ĐHQG-HCM có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.       Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội Đảng bộ.

2.       Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố thành Nghị quyết hoặc chương trình công tác của Đảng bộ.

3.       Quyết định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ IV và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQG-HCM.

4.       Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác an ninh quốc phòng, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các Đoàn thể.

5.       Thảo luận, thông qua các báo cáo định kỳ và nội dung công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy.

6.       Quyết định thành lập hoặc giải thể tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

7.       Quyết định và đề nghị Thành ủy TP.HCM bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM theo quy định của Điều lệ Đảng.

Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác của Đảng ủy giữa hai kỳ họp; có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.       Chuẩn y cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở trực thuộc; chỉ định bổ sung cấp ủy viên cấp ủy cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng.

2.       Xét duyệt và công nhận kết quả phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

3.       Xem xét hồ sơ chuẩn y kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, thi hành kỷ luật đảng viên và quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên thuộc quyền quản lý.

4.       Chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ Hội nghị của Đảng ủy.

5.       Thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, văn bản có liên quan đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

6.       Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở Đảng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; Nghị quyết và chương trình công tác của Đảng ủy ĐHQG-HCM.

7.       Lưa chọn, bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đảng theo biên chế cho phép của Thành ủy.

8.       Xem xét, quyết nghị về công tác cán bộ từ ý kiến đề xuất của Giám đốc ĐHQG-HCM.

9.       Tham gia ý kiến với Thành ủy TP.HCM, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan quản lý cấp trên đối với công tác cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý.

Điều 4: Nhiệm vụ của Thường trực Đảng ủy

-          Thường trực Đảng ủy gồm đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư, được Ban Thường vụ ủy quyền để thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy điều hành, xử lý các công việc hàng ngày của Ban Thường vụ theo các quy định tại Điều 3.

-          Thường trực Đảng ủy không quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy.

Điều 5: Nhiệm vụ của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy

-          Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Đảng ủy, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy về sự phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng ĐHQG-HCM và Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.

-          Các Phó Bí thư giúp Bí thư chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày của Ban Thường vụ Đảng ủy theo nhiệm vụ được phân công.

-          Phó Bí thư chuyên trách chịu trách nhiệm giúp Bí thư theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác của Văn phòng Đảng ủy; giải quyết các lĩnh vực về nghiệp vụ công tác Đảng và Đảng viên

Điều 6: Nhiệm vụ của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

-          Trực tiếp làm Trưởng các Ban công tác của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, hoặc theo dõi hoạt động của các cơ sở Đảng theo sự phân công của Ban Thường vụ. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy giữa hai kỳ Hội nghị.

-          Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy về các lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 7: Nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

-          Tham gia kiểm tra, nắm tình hình hoạt động các cơ sở Đảng được phân công và kịp thời báo cáo, đề xuất cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy những giải pháp nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được quy định tại điều 2 của Quy chế này.

-          Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy đối với công việc được phân công phụ trách; tham gia quyết định công việc cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy trong những nội dung, lĩnh vực công tác được giao.

Điều 8: Nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy

  1. Văn phòng Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy là đơn vị có chức năng tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy.

Văn phòng Đảng ủy có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

-          Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình công tác định kỳ theo chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành và nội dung chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

-          Giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị và ban hành các Nghị quyết, Quyết định; tổ chức triển khai các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đến các cơ sở Đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan.

-          Tổ chức thống kê, báo cáo định kỳ các nội dung công tác theo yêu cầu của Thành ủy. Phối hợp với các Ban của Đảng ủy thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của các Ban Thành ủy.

-          Tổ chức tiếp nhận, thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nhiệm vụ về công tác nghiệp vụ Đảng viên và tổ chức Đảng.

-          Dự trù kinh phí hoạt động, tổ chức quyết toán kinh phí hoạt động định kỳ. Tổ chức thu nộp Đảng phí theo quy định của Văn phòng Thành ủy.

-          Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành trong tổ chức Đảng.

Văn phòng Đảng ủy gồm có Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng Đảng ủy (khi thấy cần thiết) và cán bộ chuyên trách giúp việc. Số lượng cán bộ chuyên trách theo biên chế quy định của Thành ủy TP.HCM.

  1. Chánh Văn phòng Đảng ủy

-          Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy về các mặt công tác của Văn phòng Đảng ủy.

-          Tiếp nhận những nội dung yêu cầu của các cấp ủy cơ sở và cá nhân cán bộ đảng viên về những việc liên quan đến Đảng bộ; giải quyết các nội dung trên theo thẩm quyền hoặc trình Ban Thường vụ giải quyết nếu không thuộc thẩm quyền.

-          Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, hồ sơ cần thiết để trình Ban Thường vụ Đảng ủy theo các nội dung quy định tại Điều 2 của quy chế.

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy giao.

CHƯƠNG II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỘI HỌP

Điều 9: Đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy

-          Đảng ủy ĐHQG-HCM duy trì nghiêm túc chế độ làm việc, hội họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo định kỳ; đảm bảo tuân thủ theo nội dung, kế hoạch của chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành.

-          Chánh Văn phòng Đảng ủy chịu trách nhiệm thông báo nội dung và lịch họp trước ít nhất 01 tuần cho các đồng chí tham gia cuộc họp.

  1. Ban Thường vụ:

-          Ban Thường vụ Đảng ủy họp định kỳ 01 tháng/01 lần để giải quyết những công việc theo nhiệm vụ và quyền hạn được qui định của Ban Thường vụ.

-          Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức làm việc, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở Đảng trực thuộc định kỳ mỗi năm 02 lần (kết hợp với chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ và chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy).

-          Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ và vai trò lãnh đạo, quản lý của các đồng chí trong Ban Thường vụ theo kế hoạch và nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

  1. Ban Chấp hành:

-          Ban Chấp hành Đảng bộ họp định kỳ 03 tháng/01 lần. Nội dung các kỳ họp Hội nghị Ban Chấp hành theo chương trình làm việc toàn khóa đã được thông qua vào đầu nhiệm kỳ.

-          Trong các kỳ họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác năm của Đảng bộ, Hội nghị Ban Chấp hành được mở rộng đến Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở.

Ngoài các kỳ sinh hoạt định kỳ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có thể có các kỳ họp đột xuất để giải quyết kịp thời các nội dung theo yêu cầu được đặt ra.

Điều 10: Đối với các tổ chức Đoàn thể

-          Ban Thường vụ Đảng ủy ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy tổ chức làm việc định kỳ mỗi năm 2 lần vào đầu học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 của năm học (tháng 9 và tháng 3 hàng năm) với Ban Chấp hành Công Đoàn và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM để nắm tình hình và chỉ đạo nội dung hoạt động, đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy đối với hoạt động của 02 Đoàn thể.

Điều 11: Đối với các cơ sở Đảng trực thuộc

-          Cấp ủy các cơ sở Đảng chịu trách nhiệm chấp hành và triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM đến các Chi bộ trực thuộc và đảng viên trong đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí cấp ủy ĐHQG-HCM được phân công phụ trách đơn vị.

-          Cấp ủy các cơ sở Đảng có trách nhiệm thông báo nội dung và thời gian của các cuộc họp có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị để các đồng chí trong Đảng ủy ĐHQG-HCM được phân công phụ trách được biết và tham dự.

CHƯƠNG III

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 12: Đối với Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng 

ĐHQG-HCM là cơ quan trực thuộc Trung ương, Đảng ủy ĐHQG-HCM cần thiết giữ mối liên hệ chặt chẽ và có chế độ thông tin, báo cáo kịp thời cho Văn phòng và các Ban của Trung ương (thông qua các cán bộ được phân công phụ trách, theo dõi hoạt động của ĐHQG-HCM) những hoạt động định kỳ của Đảng bộ.

Điều 13: Đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Đảng ủy ĐHQG-HCM chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thông qua các Ban của Thành ủy về tất cả các mặt công tác của Đảng, cụ thể:

-          Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Ban của Thành ủy để tiếp nhận thông tin, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

-          Có trách nhiệm báo cáo định kỳ, kịp thời tất cả các mặt công tác được giao theo Quy định số 1337-QĐ/TU ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của đảng ủy cấp trên cơ sở có chính quyền cùng cấp.

Điều 14: Đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khi có vấn đề liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo giữa Đảng ủy ĐHQG-HCM và cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động tranh thủ ý kiến của lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để bàn bạc thống nhất chủ trương và biện pháp giải quyết.

Điều 15: Đối với Giám đốc ĐHQG-HCM

Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc ĐHQG-HCM làm việc theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý

-          Đảm bảo sự nhất trí giữa Đảng ủy với Giám đốc về chủ trương, kế hoạch, biện pháp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQG-HCM.

-          Thường xuyên tham khảo, bàn bạc để có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh (nếu có) theo đúng thẩm quyền, chức năng đã được phân định.

-          Giám đốc đề xuất để Ban Thường vụ Đảng ủy có ý kiến về việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

-          Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động giới thiệu cán bộ - viên chức đủ phẩm chất và năng lực để Giám đốc xem xét, bố trí vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt của chính quyền.

Điều 16: Đối với Công Đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM

-          Đảng ủy ĐHG-HCM lãnh đạo trực tiếp Công Đoàn, Ban Cán sự Đoàn qua Nghị quyết và chương trình công tác, chế độ làm việc định kỳ giữa Đảng ủy và các Đoàn thể, trên cơ sở phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Đoàn thể.

-          Công Đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM có chế độ báo cáo định kỳ những nội dung chỉ đạo của  cấp trên cho Ban Thường vụ Đảng ủy được biết để cùng phối hợp lãnh đạo có hiệu quả các trong các mặt hoạt động của các Đoàn thể.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Tổ chức thực hiện

Quy chế này được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM ngày 09 tháng 9 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành cho đến cuối nhiệm kỳ 2010 – 2015.

-          Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, phân công Văn phòng Đảng ủy, các Ban công tác Đảng ủy xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp với các Ban, các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả theo từng lĩnh vực công việc được phân công.

-          Các cấp ủy Đảng và Đảng viên trong Đảng bộ ĐHQG-HCM có trách nhiệm thực hiện nội dung của Quy chế này.

-          Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy chịu trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thực hiện Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành cho đến cuối nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

Phan Thanh Bình

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15278478
Đang online : 196
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas