Tạp chí khoa học
MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA TẠP CHÍ “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”
[Ngày đăng 29/01/2010]

Tạp chí “Phát triển Khoa học và Công nghệ” là cơ quan công bố chính thức kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của ĐHQG-HCM. Mục đích của tạp chí là:

  • Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong cán bộ khoa học của ĐHQG-HCM, góp phần phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển khoa học, sản xuất và đời sống.
  • Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học - công nghệ và làm cầu nối giữa khoa học và thực tiễn trong cộng đồng các nhà giáo, nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Thông tin kịp thời về các hoạt động khoa học - công nghệ của ĐHQG-HCM, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQG-HCM.

Tạp chí bao gồm các lĩnh vực liên quan đến các ngành đào tạo của ĐHQG-HCM: nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên (basic science), kỹ thuật và công nghệ (technique and technology), khoa học về trái đất và môi trường (sciences of the earth and enviroment), khoa học xã hội và nhân văn (social sciences and humanities), khoa học giáo dục đại học (higher education), quản lý kinh tế (economic management), Tạp chí nhận bài của các nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học, các nghiên cứu sinh trong và ngoài ĐHQG-HCM.
Bài đăng trong tạp chí chủ yếu là các bài công bố kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn (research work), có giá trị khoa học. Các bài viết tổng luận (article review) sẽ do Hội đồng biên tập mời. Bên cạnh đó, các bài thông báo khoa học (scientific information) và các bài nghiên cứu chuyên đề (case study) về các lĩnh vực của tạp chí cũng được chọn đăng.
Hội đồng biên tập sẽ gửi cho các nhà khoa học uy tín liên quan phản biện và quyết định chọn bài đăng trong tạp chí. Tuy nhiên, các tác giả sẽ chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như sai sót của dữ liệu, về các ý kiến, quan điểm, về các tài liệu trích dẫn trong các bài đăng trong tạp chí. Hội đồng Biên tập và Tòa soạn không chịu trách nhiệm về mọi hệ quả liên quan đến các điều nói trên.
Bản quyền năm 2006 là của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM. Mọi sự sao chép in lại dưới mọi hình thức đều phải được sự đồng ý của tòa soạn.

Thư từ và bài gửi đăng xin gửi về địa chỉ sau:

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG-HCM
Phòng 527, Nhà điều hành ĐHQG-HCM
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 – 37242181 ext. 1361
Fax: 08- 37242057
E-mail: tcptkhcn@vnuhcm.edu.vn
Địa chỉ truy cập: http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/
http://www.vjol.info/index.php/JSTD


OBJECTIVES AND SCOPE OF ‘SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT’ JOURNAL


The journal ‘Science & Technology Development’ is an official organ that releases scientific findings and technology transfer of Vietnam National University – Ho Chi Minh City (VNU-HCM). The journal aims to

  • Boost scientific research and technology transfer among VNU-HCM scientific staff, helping to develop the scientific staff and serving education, research and implementation of technological applications for the development of science, production, and life.
  • Facilitate the exchange of scientific-technological information and bridge the distance between science and reality in the community of teachers, scientists, managers and businesses in and outside the country.
  • Provide timely information of VNU-HCM scientific-technological activities, making it possible for VNU-HCM members and other institutions to exchange experience and learn from each other.

The journal involves information in VNU-HCM’s fields of training: basic sciences, technique and technology, sciences of the earth and enviroment, social sciences and humanities, higher education, economic management.
The journal receives articles from teachers, researchers, students (undergraduate and graduate), and doctorate candidates, in and outside VNU-HCM.
The articles issued in the journal are mainly reports of theoretical and practical research works that also add to the scores of the authors’ research projects. Article reviews will be requested by the Board of Editors. Besides, articles of scientific information and case studies in various fields will also be selected for the journal.
The Board of Editors will send the submitted articles to scientists concerned to examine and select for issuance. However, the authors must be responsible for the accuracy and possible mistakes in the data, ideas, viewpoints, and references of their articles. The Board of Editors will not be responsible for any consequence related to these issues.
Copyright in 2006 belongs to VNU-HCM “Science and Technology Development” Journal. Any copy or reprinting of any form must be permitted by the Journal.

Mails and articles please be sent to:

VNU-HCM “Science and Technology Development” Journal
Room 527, VNU-HCM Administration Building
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Telephone: 84-8-37242181. Ext.: 1361
Fax: 84-8-37242057
E-mail: tcptkhcn@vnuhcm.edu.vn
Website: http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/
and http://www.vjol.info/index.php/JSTD

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15387701
Đang online : 244
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas