[19/12/2013]

Bài báo này trình bày kết quả đối sánh hoạt động giảng dạy kiến thức và kỹ năng mềm cho sinh viên dựa theo đề cương CDIO. Hoạt động giảng dạy được phân ra thành 3 dạng gồm: Giới thiệu (Introduce), Dạy (Teach) và Sử dụng (Utilize) tùy thuộc vào thời lượng, nội dung và mối quan hệ của từng chủ đề với mục tiêu môn học, phân loại bài tập về hình thức đánh giá. 65 môn học thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo (KTCT) đã được khảo sát với các giảng viên trực tiếp giảng dạy và các chủ nhiệm môn học. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các kỹ năng ở đề cương CDIO đã được giới thiệu hay giảng dạy cho sinh viên, tuy nhiên tần suất giảng dạy chưa nhiều, hiệu quả chưa cao và trình tự giảng dạy các kỹ năng còn chưa hợp lý. Cụ thể ở một vài kỹ năng thì được giới thiệu (I) rất nhiều lần nhưng không hề được giảng dạy (T), một vài kỹ năng mà xã hội cần đến hay nhu cầu sinh viên sử dụng kỹ năng này trong công việc (U) thì cũng không được giảng dạy (T). Kết quả khảo sát ITU xem lại một cách toàn diện việc trang bị các kỹ năng của giảng viên cho sinh viên dựa vào đề cương CDIO nhằm sắp xếp lại một cách hợp lý kế hoạch giảng dạy và tần suất giảng dạy, giới thiệu và sử dụng các kỹ năng trong chương trình đào tạo của chuyên ngành KTCT.

[19/12/2013]
Ngoài phạm vi kiến thức cơ bản, cơ sở kỹ thuật và ngành, người kỹ sư hiện nay cần đòi hỏi phải được trang bị với những kiến thức mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp giải quyết vấn đề, tác phong công nghiệp cũng như ý tưởng kinh doanh … Do đó, Người kỹ sư đúng nghĩa phải được xem xét cả về ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ với nghề nghiệp. Công nghệ đào tạo mới được đề cập đến ở đây chính là việc ứng dụng CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) vào chương trình đào tạo kỹ thuật.
[19/12/2013]

Từ năm 2008, Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính(KH&KTMT), Đại học Bách khoa bước đầu triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo”. Trong 3 năm 2008-2010, các cán bộ của Khoa KH&KTMT đã tìm hiểu, học tập về việc thực hiện chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET. Khoa KH&KTMT đã thực hiện một số điều chỉnh trong việc thiết kế và vận hành chương trình đào tạo. Ngoài ra, Khoa cũng đang xây dựng một hệ thống đánh giá chất lượng sinh viên làm cơ sở cho việc điều chỉnh cải thiện chương trình đào tạo.

[19/12/2013]

Trong hai thập kỷ vừa qua, quá trình cải cách nền kinh tế Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2007, Việt Nam cũng chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới [1]. Sự phát triển của nền kinh tế cũng đòi hỏi những yêu cầu cao hơn đối với hệ thống giáo dục. Vai trò của các trường đại học như những động cơ cho sự tăng trưởng kinh tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong những năm gần đây, giáo dục đại học đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, nhiều khảo sát và đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT, của Quỹ giáo dục Việt Nam [2], Dự án giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan [3], Tập đoàn Intel [4] đã cho thấy sự thay đổi của giáo dục đại học chưa theo kịp nhu cầu của kinh tế xã hội. Do đó, thực trạng này đã thúc đẩy nhiều nỗ lực để tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học.

[19/12/2013]

Trong bài báo này chúng tôi trình bày một cách tổng hợp các bước thiết kế một đề cương môn học theo các tiêu chuẩn của CDIO thông qua kinh nghiệm thực tế của chúng tôi trong việc thiết kế một đề cương môn học cụ thể. Chúng tôi mong muốn chia sẻ các vấn đề gặp phải trong quá trình xây dựng đề cương môn học cũng như các kinh nghiệm mà chúng tôi có được qua triển khai thực tế.

[19/12/2013]

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM nói chung, Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí nói riêng, trong 2 năm 2008 – 2009 đã tiến hành thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo cho K2008 và K2009 đã có đổi mới, cải tiến nhiều so với các chương trình đào tạo đã được xây dựng trước đây. Các nghiên cứu dựa trên các khảo sát, phân tích vị trí ngành nghề đào tạo của Khoa để thiết kế hoàn chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với các mục tiêu đào tạo.

[19/12/2013]

Bài báo này mô tả quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM theo mô hình Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO). Quá trình xây dựng được trình bày chi tiết bắt nguồn từ hiện trạng sẵn có về danh sách các chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của Khoa CNTT cho đến cách thức áp dụng CDIO vào chương trình đào tạo của Khoa dựa trên quy trình được đề xuất bởi tổ chức CDIO với các điều chỉnh phù hợp. Chúng tôi cũng đề xuất một quy trình chi tiết hơn dựa trên kinh nghiệm áp dụng thực tế quy trình điều chỉnh của CDIO vào việc xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo mới theo CDIO của Khoa CNTT.

[19/12/2013]

Bài báo chỉ ra qui trình cũng như các thực tiễn hữu ích mà Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng trong việc tích hợp chuẩn đầu ra được xây dựng theo cách tiếp cận CDIO vào đề cương môn học trong khung chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế đối ngoại hệ chất lượng cao.

[19/12/2013]
Sau khi xây dựng chuẩn đầu ra, nhiệm vụ chúng ta là làm thế nào để sinh viên đạt được những trình độ năng lực đó. Trong 12 tiêu chuẩn CDIO thì  xây dựng chương trình đào tạo tích hợp là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Báo cáo trình bày các yêu cầu chương trình đào tạo tích hợp, các bước chuẩn bị và trình tự xây dựng chương trình đào tạo tích hợp: Xây dựng chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO, khảo sát ITU, đối sánh các khối kiến thức của  chương trình đào tạo hiện hành và yêu cầu của tiêu chuẩn CDIO, thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo (lựa chọn nguyên tắc tổ chức, kế hoạch tổng thể, cấu trúc khối môn học), từ đó xây dựng bản thiết kế tổng quan về cấu trúc chương trình;  Thiết kế trình tự nội dung giảng dạy;  Đối ứng chuẩn đầu ra vào các môn học, tích hợp các kỹ năng, thái độ vào các môn  học của chương trình đào tạo.
[19/12/2010]

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, chúng ta phải quan tâm nhiều yếu tố và điều kiện trong suốt quá trình đào tạo. Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu về một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động (active learning) và trải nghiệm (experiential learning) để đạt được các mục tiêu môn học và chương trình đào tạo theo CDIO, cũng như đáp ứng được các yêu cầu của xã hội.

12
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15407527
Đang online : 259
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas