Sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Tp.HCM, thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2011.

 • 07/01/2011
 • Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Tp.HCM, thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2011

  1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

     Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

  1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau

       a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng chuyên ngành hay chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển

       b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) đúng chuyên ngành hay chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất 1 công trình khoa học thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

       c. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển. Trường hợp này ngoài qui định như mục 1.1a và mục 1.1b về phương thức đào tạo thạc sĩ, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức một số môn để phù hợp với chuyên ngành dự tuyển. Hội đồng chuyên môn của Bộ môn, Khoa phụ trách chuyên ngành sẽ qui định các môn bổ sung cần thiết cho từng trường hợp cụ thể dựa trên bảng điểm thạc sĩ của người dự tuyển. Các môn học bổ sung này người dự tuyển sẽ học sau khi trúng tuyển.

      d. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên đúng ngành hay ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm 2 môn cơ bản và cơ sở cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học và phải có ít nhất 1 công trình khoa học.

      e. Có bằng đại học đúng ngành loại khá trở lên và bằng thạc sĩ khác chuyên ngành. Trường hợp này người dự tuyển dự tuyển như trường hợp qui định ở mục 1.1d

  Từ ngày 14/2/2011 - 28/2/2011 nhà trường sẽ nhận hồ sơ xét duyệt chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi. Người dự thi phải nộp bản sao bằng thạc sĩ + bảng điểm thạc sĩ cho phòng ĐT Sau Đại học để Hội đồng chuyên môn của trường xét duyệt

  1.2. Công trình khoa học:

  a. Đối với người dự tuyển tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ không thực hiện luận văn thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học: người dự tuyển là chủ nhiệm đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc người dự tuyển là tác giả chính (có tên đứng đầu trong nhóm tác giả) bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định.

      b. Đối với người dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học (đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định)

  1.3. Đề cương nghiên cứu: Xem hướng dẫn viết đề cương trong hồ sơ dự tuyển

         Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết và báo cáo đề cương cùng với luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh thì phải làm thủ tục đăng ký trước với CSĐT và phải được CSĐT chấp thuận.

  1.4. Cán bộ hướng dẫn (đính kèm): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn và có tên trong danh sách đính kèm đồng ý nhận hướng dẫn. Ngoài ra người dự tuyển có thể đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách này, trường hợp này người dự tuyển phải nộp lý lịch khoa học của người hướng dẫn cho phòng ĐT Sau đại học của Trường để làm cơ sở xét duyệt danh sách cán bộ hướng dẫn.

  1.5. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành, trong đó chỉ có tối đa 1 thư giới thiệu của tập thể cán bộ hướng dẫn.. (mẫu trong hồ sơ dự tuyển) 

  1.6. Thâm niên công tác: không bắt buộc.

  1.7.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

  1.8.  Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án như qui định tại mục 2 thông báo này

  1.9.  Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

  2. QUI ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

  2.1. Người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

        a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung

        b. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

        c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

        d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày 10/3/2011

           - Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL iTP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 trở (do Viện Giáo dục Hoa kỳ - ETS cấp); IELTS 5.0 (do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP- Úc cấp);

           - Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A4, DELF B1 B2; TCF niveau 2 trở lên.

           - Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI  cấp độ 3 trở lên.

           - Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 3 trở lên.

           - Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 5 trở lên.

  2.2.  Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ (chọn 1 trong 3 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga) trong kỳ thi tuyển sinh và phải ghi rõ trong hồ sơ dự tuyển.

  3.  DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2011: (đính kèm)

  4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN , THỜI GIAN THI, VÀ LỆ PHÍ:

  4.1. Hồ sơ dự tuyển:

              Người dự tuyển liên hệ mua hồ sơ xét tuyển tại phòng ĐT-SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày 10/1/2011  đến 16g ngày 10/3/2011

              -Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự thi: 50.000đ (nộp khi mua hồ sơ)

  4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển:

         Người dự tuyển nộp hồ sơ xét tuyển tại phòng ĐT-SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày 14/2/2011 đến 16g ngày 15/3/2011

  Lưu ý: Không nhận hồ sơ chưa đầy đủ, hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Không giải quyết các thay đổi, bổ sung về văn bằng, bảng điểm, sau khi đã nộp hồ sơ xét tuyển

  Lệ phí xét tuyển:

     - Thí sinh có bằng thạc sĩ và được miễn ngoại ngữ               :   800.000đ/thí sinh

     - Thí sinh có bằng thạc sĩ và phải thi môn ngoại ngữ (Anh)   : 1.000.000đ/thí sinh

     - Thí sinh chưa có bằng thạc sĩ và được miễn thi ngoại ngữ  : 1.000.000đ.thí sinh

     - Thí sinh chưa có bằng thạc sĩ và phải thi ngoại ngữ (Anh)  : 1.200.000đ.thí sinh

     o Đối với thí sinh thi ngoại ngữ là Pháp hay Nga văn thì chi phí thi ngoại ngữ sẽ theo mức thu của trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn

  4.3. Thời gian xét tuyển:  dự kiến giữa tháng 5/2011

  5. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

  5.1. Đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

         - Môn Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 hoặc điểm thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đạt từ 50/100 điểm trở lên.

         - Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, .... Xét duyệt đề cương nghiên cứu, .... Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

         - Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên cơ sở xét tuyển và đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2011.

  5.2. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ

         - Môn cơ bản và cơ sở: Điểm thi các môn cơ bản; môn cơ sở phải đạt từ 5/10 trở lên.

         - Môn Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1  hoặc điểm thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đạt từ 50/100 điểm trở lên.

         - Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, .... Xét duyệt đề cương nghiên cứu, .... Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

         - Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên cơ sở xét tuyển và đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2011.

  6. ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP:

  6.1. Ôn tập môn cơ bản, cơ sở:  Xem chi tiết trong thông báo tuyển sinh cao học năm 2011.

  6.2. Ôn tập đối với môn Ngoại ngữ:

              Lớp ôn tập: Nhà trường sẽ tổ chức lớp ôn tập thi TOEFL ITP với thời lượng 90 tiết/ khóa (học trong giờ hành chánh). Dự kiến mở lớp vào giữa tháng 2/2011. xem thông báo về lớp TOEFL tại trang web www.hcmus.edu.vn/thongbao

              Kế hoạch thi TOEFL ITP: Dự kiến vào ngày 10 - 12/2/2011 và ngày 16 - 17/4/2011 Trường sẽ phối hợp với Viện giáo dục Quốc tế - Hòa Kỳ (IIE-Việt Nam) tổ chức kỳ thi và cấp chứng chỉ TOEFL ITP. Chứng chỉ sẽ do Viện giáo dục Quốc tế - Hòa Kỳ (IIE-Việt Nam) cấp và được dùng để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  7. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ:

  7.1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm: (Chưa kể 2 môn Triết và ngoại ngữ)

        -  Phần 1: Các học phần bổ sung: là học phần gồm các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ cùng khóa dành cho các đối tượng như sau: (1) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ; (2) Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành học tiến sĩ; (3) Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp

        - Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:

  Học phần này chủ yếu nghiên cứu sinh sẽ tự học và tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn. Học phần này phải đuợc hoàn tất trong 24 tháng đầu đối với  NCS đã có bằng thạc sĩ và trong 46 tháng  đầu đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ .

              + Học phần ở trình độ tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ với tổng khối lượng là 8 - 12 tín chỉ, (tương ứng từ 2 - 4 môn học). Là học phần căn bản liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành

              + Các chuyên đề tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các chuyên đề tiến sĩ với tổng khối lượng từ 4 đến 6 tín chỉ (tương ứng với 1 đến 2 môn). Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án

              + Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết

        - Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

  7.2. Thời gian đào tạo:

  Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm tập trung; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm tập trung.

          Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2011 vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmuns.edu.vn

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên