Nghiên cứu

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM

Triển khai thí điểm Trung tâm Xuất sắc

Ngày 26/2, Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt đề án “Thí điểm xây dựng Trung tâm INOMAR thành Trung tâm Xuất sắc tại ĐHQG-HCM”.
  • 15/01/2018

Phát triển Nhóm nghiên cứu mạnh

Ngày 15/1, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 59/QĐ-ĐHQG về việc xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị KH&CN tại ĐHQG-HCM. Quyết định này nhằm bổ sung quy trình tuyển chọn phù hợp với tình hình thực tiễn tại ĐHQG-HCM, đặc biệt là đầu tư phòng thí nghiệm để tăng cường năng lực nghiên cứu cho các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn với đào tạo sau đại học.
  • 15/01/2018

Công bố nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Số lượng bài báo thuộc các tạp chí quốc tế uy tín SCI, SCIE của ĐHQG-HCM trong năm 2018 tăng đều với tốc độ trung bình khoảng 15%/năm.
  • 15/01/2018