Đào tạo

Các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM hiện có 105 chương trình/ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
  • 25/04/2019

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐH KHXH&NV

Trường ĐH KHXH&NV hiện có 15 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
  • 25/04/2019

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM hiện có 78 chương trình/ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
  • 23/04/2019