Đào tạo

Các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM

CDIO đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

Bắt đầu áp dụng tại Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 2010 với việc thí điểm ở một số chương trình đào tạo (CTĐT), mô hình CDIO hiện đã mở rộng đến nhiều trường, nhiều lĩnh vực đào tạo.
  • 04/09/2017