Đào tạo

Các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng của ĐHQG-HCM

Giới thiệu

  • Danh sách các chương trình của ĐHQG-HCM đạt chuẩn kiểm định quốc tế

    Tính đến tháng 10/2021, ĐHQG-HCM có 71 chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế. AUN-QA: Đảm bảo chất lượng Mạng các trường Đại học Đông Nam Á: 58 chương trình. ABET: Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ (Hoa Kỳ): 4 chương trình. CTI–ENAEE: Chuẩn kiểm định kỹ sư Pháp và châu Âu: 7 chương trình. ACBSP : Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh (Hoa Kỳ): 1 chương trình. FIBBA: Tổ chức Kiểm định Chất lượng Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế: 1 chương trình.
    • 30/10/2021
  • Danh sách các đơn vị được kiểm định

    7 trường đại học thành viên thuộc ĐHQG-HCM đều đạt các chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục.
    • 14/05/2019