Tin tức - Sự kiện

Hoạt động đầu tư của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI - NCS. Võ Minh Tập

 • 08/04/2021
 • Tên luận án: Hoạt động đầu tư của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI.
  Ngành: Lịch sử Thế giới
  Mã số: 9229011
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Minh Tập
  Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Ngô Minh Oanh 
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Tp. HCM)
  + Tóm tắt nội dung của Luận án:
  Luận án tập trung làm rõ toàn cảnh bức tranh hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi từ năm 2001 đến 2018. Trên cơ sở phân tích rõ những nhân tố tác động đến hoạt động đầu tư của Trung Quốc qua hai giai đoạn (2001-2012, 2013-2018), luận án đã làm rõ thực trạng của hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi trong thời gian trên, với hai hình thức đầu tư cơ bản là FDI và ODA. Bên cạnh đó, luận án đã rút ra so sánh đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi qua hai giai đoạn, đồng thời đánh giá những kết quả, đặc điểm, bản chất, tác động, thách thức và xu hướng đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi (cả về tiêu cực, lẫn tích cực).
  + Những kết quả của luận án:
  Một là: Luận án tổng hợp, phân tích chỉ rõ và làm sáng tỏ những nhân tố tác động đến hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi qua hai giai đoạn như: Các nội dung lịch sử quan hệ Trung Quốc - châu Phi; tình hình thế giới; tình hình Trung Quốc; tình hình châu Phi, vị thế của châu Phi đối với Trung Quốc và sự thay đổi chính sách của Trung Quốc với châu Phi…
  Hai là: Luận án phân tích, phục dựng lại toàn bộ bức tranh toàn cảnh hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi những năm đầu thế kỉ XXI qua hai giai đoạn: 2001-2012 và 2013-2018 về chính sách đầu tư của Trung Quốc và sự phát triển của hoạt động đầu tư Trung Quốc ở châu Phi với hai hình thức cơ bản nhất là FDI và ODA vào tổng thể ở châu Phi, 5 tiểu khu vực với hơn 50 quốc gia châu Phi và nhấn mạnh đầu tư của Trung Quốc ở một số quốc gia châu Phi tiêu biểu trên các lĩnh vực khác nhau. Qua đó, so sánh đầu tư của Trung Quốc qua hai giai đoạn và phân tích những kết quả của hoạt động đầu tư Trung Quốc ở châu Phi. Từ đó, rút ra những đặc điểm nổi bật về đầu tư của trung Quốc ở châu Phi. 
  Ba là: Luận án phân tích toàn diện những tác động tích cực và tiêu cực hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi đối với nước đi đầu tư (Trung Quốc) và nước nhận đầu tư (châu Phi) trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh và môi trường.Trên cơ sở đó, phân tích những thách thức và xu hướng hoạt động đầu của Trung Quốc ở châu Phi trong tương lai.
  + Khả năng ứng dụng trong thực tiễn hoặc những vấn đề còn bỏ ngõ cần tiếp tục nghiên cứu:
  Luận án đã giới thiệu nguồn dữ liệu, tài liệu khoa học về chính trị, lịch sử, quan hệ quốc tế khá phong phú về các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi. Luận án có thể dùng đề làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy lịch sử thế giới, quan hệ quốc tế. Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho học viên sau đại học và sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu những nội dung lịch sử liên quan đến lịch sử Trung Quốc, lịch sử châu Phi, quan hệ Trung Quốc - châu Phi thời hiện đại.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên