Tin tức - Sự kiện

Mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở đồng nai hiện nay - NCS. Trần Thị Chữ

 • 10/02/2020
 • Tên luận án: Mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở đồng nai hiện nay
  Ngành: TRIẾT HỌC 
  Mã số: 62.22.03.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ CHỮ
  Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN SINH KẾ, TS. LÊ HANH THÔNG                                   
  Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
      + Tóm tắt nội dung luận án 
           Ở Việt Nam, mô hình kinh tế trang trại trong những năm gần đây ngày càng khẳng định vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, làm động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ngược lại, chính quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho hình thức tổ chức sản xuất kinh tế trang trại, thể hiện được ưu điểm và sức mạnh của mình trong việc khai thác hiệu quả các nguồn lực của một nền nông nghiệp nhiệt đới.
  Đồng Nai là một phần lãnh thổ quan trọng ở phía Nam của đất nước. Với vị trí địa lí thuận lợi đã tạo điều kiện cho tỉnh Đồng Nai phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Là khu vực có nền kinh tế nông nghiệp phát triển cao, mô hình kinh tế trang trại được chú trọng đầu tư phát triển ngày càng lớn cả về số lượng và chất lượng. Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại không tách rời sự phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Đồng Nai là cơ sở tạo nền tảng phát triển vững chắc và ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay. Thực trạng vận dụng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy đã tạo ra những chuyển biến tích cực về mặt kinh tế, xã hội và môi trường trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng đáng khích lệ thì còn bộc lộ những hạn chế nhất định: phát triển kinh tế trang trại chưa gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; sản xuất của các trang trại chưa thật sự bền vững, phát triển chủ yếu còn mang tính tự phát, thiếu định hướng, quy hoạch thiếu đồng bộ còn phân tán, manh mún, chưa gắn với quy hoạch các vùng sản xuất và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; trình độ nguồn nhân lực còn thấp, chủ trang trại chưa nhạy bén, còn bị tác động lớn của thị trường… cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay. 
  Để thực hiện hiệu quả mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai, luận án đã đề xuất 4 phương hướng cơ bản. Cụ thể là: một là, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; hai là, xây dựng hoàn thiện các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo cho việc phát triển kinh tế trang trại gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; ba là, thực hiện đồng bộ những giải pháp, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, giải quyết tốt những vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế trang trại gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Bốn là, Phát huy mạnh mẽ những nhân tố tác động tích cực đến mối quan hệ giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Đồng Nai hiện nay. Luận án cũng đề xuất bốn giải pháp: một là, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phát triển kinh tế trang trại gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai hiện nay; hai là, giải pháp mở rộng quy mô kinh tế trang trại gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; ba là, giải pháp phát triển kinh tế trang trại ổn định theo hướng sản xuất lớn đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; bốn là, giải pháp phát triển và ổn định thị trường nông sản ở tỉnh Đồng Nai.

  Sự kết hợp giữa các chính sách kinh tế, những phương hướng và những giải pháp phù hợp là cơ sở thực hiện tốt, hiệu quả mối quan hệ giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Đồng Nai hiện nay. 
  + Những kết quả của luận án
  Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về vấn đề mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai hiện nay.
  Kết quả nghiên cứu của luận án tập trung ở những nội dung cụ thể sau:
  Một là, trình bày, làm rõ lý luận chung về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.
  Hai là, phân tích thực trạng thực hiện mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai.
  Ba là, đề xuất phương hướng và giải pháp để thực hiện tốt mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai hiện nay.
  + Khả năng ứng dụng của luận án
           Trên cơ sở làm rõ thực trạng vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai, tác giả đã đưa ra được những phương hướng, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt mối quan hệ này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay. Luận án cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy của các cá nhân và tổ chức có liên quan.
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên