Sau đại học

NCS. Trần Văn Thanh, Viện Môi Trường và Tài Nguyên bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 05/4/2017

 • 15/03/2017
 • Tên luận án: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: điển hình ngành chế biến tinh bột.
  Chuyên ngành: Quản lý Tài Nguyên và  Môi Trường.    
  Mã số: 62 85 01 01.
  Nghiên cứu sinh: TRẦN VĂN THANH                
  Khóa đào tạo: 2012.
  Người hướng dẫn khoa học: 
  1. PGS.TS. Lê Thanh Hải  -  Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP.HCM
  2. GS.TS. Hans Schnitzer   -  Trường Đại học kỹ thuật Graz – Áo
  Tên cơ sở đào tạo: VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN- ĐHQG TP. HCM
  Thời gian bảo vệ: 8giờ30, ngày 05/4/2017
  Địa điểm bảo vệ: Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên