Sau đại học

Thông báo đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Đề án 599

 • 24/11/2015
 • THÔNG BÁO

  ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

  THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP - ĐỀ ÁN 599

   

  Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020" (gọi tắt là Đề án 599), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Đề án 599 và Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 599, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các cơ sở giáo dục đại học về việc đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (sau đây gọi tắt là đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp) với các nội dung như sau:

  1. Điều kiện

  Các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp:

  a) Cơ sở giáo dục đại học được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành/chuyên ngành đăng ký.

  b) Có Hồ sơ hợp lệ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp theo quy định tại Mục 2 dưới đây.

  2.Hồ sơ

  a) Văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương  thức phối hợp.

  b) Văn bản của cơ quan chủ quản phê duyệt chủ trương đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp (đối với các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các đại học; các cơ sở giáo dục đại học không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  c) Văn bản thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học trong nước và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

  d) Văn bản minh chứng cơ sở giáo dục đại học nước ngoài hoặc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dự định liên kết của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục kiểm định chất lượng.

  đ) Biên bản của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở giáo dục đại học trong nước thông qua Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp.

  e) Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp bao gồm các nội dung chính sau đây:

  - Giới thiệu về cơ sở giáo dục đại học trong nước và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài: kinh nghiệm đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học của cả hai bên, kinh nghiệm của cơ sở giáo dục đại học trong nước về hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo với nước ngoài;

  - Đối tượng, điều kiện dự tuyển;

  - Kế hoạch đào tạo nêu rõ thời gian, lộ trình đào tạo tại Việt Nam và tại cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (Xem Mục 3 Phụ lục quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp);

  - Ngành đào tạo, chương trình đào tạo; quy mô đào tạo (Xem Mục 4 Phụ lục quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp);

  - Các quy định của cơ sở giáo dục đại học trong nước và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài về đào tạo theo phương thức phối hợp; nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong phối hợp tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đánh giá; trách nhiệm của giảng viên Việt Nam, giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy và hướng dẫn; cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm cấp bằng (kèm mẫu văn bằng sẽ cấp); các nội dung liên quan khác;

  - Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ chương trình đào tạo thạc sĩ theo phương thức phối hợp, danh sách trích ngang và lý lịch cá nhân của đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học dự kiến tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp;

  - Dự toán kinh phí chi tiết;

  - Các biện pháp xử lý rủi ro.

  3. Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ

  a) Các cơ sở giáo dục đại học xây dựng 05 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) và gửi tới Cục Đào tạo với nước ngoài (21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài.

  Cục Đào tạo với nước ngoài nhận hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ theo 03 đợt. Cụ thể như sau:

  - Đợt 1: trước ngày 31/01/2016

  - Đợt 2: trước ngày 30/6/2016

  - Đợt 3: trước ngày 30/11/2016

  Thời hạn nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài.

  b) Cục Đào tạo với nước ngoài chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục đại học và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp cho các cơ sở giáo dục đại học trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  

  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đào tạo với nước ngoài có văn bản từ chối phê duyệt, nêu rõ lý do từ chối hoặc văn bản thông báo rõ về việc hồ sơ cần được bổ sung, chỉnh sửa.

  4. Chế độ tài chính

  Các nội dung và mức chi, quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại:

  a) Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020".

  b) Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN.

  c) Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  5. Tổ chức thực hiện

  a) Hằng năm các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp ra thông báo tuyển sinh, trong đó nêu cụ thể về chỉ tiêu, chuyên ngành đào tạo, đối tượng, điều kiện dự tuyển; hồ sơ và lệ phí tuyển sinh, thời gian tuyển chọn; tổ chức tuyển sinh và ra quyết định công nhận trúng tuyển theo đúng Đề án đào tạo thạc sĩ theo phương thức phối hợp được phê duyệt và gửi Quyết định công nhận danh sách học viên trúng tuyển cùng trích ngang chi tiết của ứng viên, Hồ sơ tuyển sinh của học viên trúng tuyển về Cục Đào tạo với nước ngoài.

  Cơ sở giáo dục đại học trong nước chỉ được tuyển sinh đối tượng đáp ứng các quy định về tuyển sinh tại phần Phụ lục đi kèm Thông báo này.

  b) Cục Đào tạo với nước ngoài chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục đại học trong nước tiến hành rà soát hồ sơ học viên trúng tuyển, ký kết Hợp đồng đào tạo với cơ sở giáo dục đại học trong nước.

  c) Cơ sở giáo dục đại học trong nước chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo theo đúng quy định và kế hoạch đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và theo Hợp đồng đào tạo đã ký kết với Cục Đào tạo với nước ngoài.

  d) Cơ sở giáo dục đại học trong nước có trách nhiệm chủ trì xác định kế hoạch cử học viên đi đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học nước ngoài theo chương trình đào tạo được thống nhất giữa hai bên; Cục Đào tạo với nước ngoài có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục đại học trong nước quyết định và giải quyết thủ tục cử học viên đi đào tạo ở nước ngoài theo đúng kế hoạch.

  đ) Sau mỗi kỳ tuyển sinh, sau khi kết thúc mỗi năm học, cơ sở giáo dục đại học trong nước có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu; quản lý tài chính và công tác tổ chức thực hiện chương trình cho Cục Đào tạo với nước ngoài.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu và năng lực đào tạo của đơn vị, xây dựng Hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp theo quy định./.

  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên