Sau đại học

Góp ý dự thảo danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ ThS, TS.

 • 06/10/2010
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến các cơ sở đào tạo sau đại học dự thảo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để lấy ý kiến đóng góp.

  Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp I, II và III và Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học. Dự thảo được xây dựng với các yêu cầu và nguyên tắc chính sau đây:

  - Phù hợp với sự phát triển nhu cầu nhân lực cho mọi thành phần kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

  - Phản ánh được các ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đang đào tạo hiện nay (do vậy dự thảo không bao gồm các ngành/chuyên ngành chưa đào tạo).

  - Đảm bảo sự liên thông từ trình độ đại học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ sung các ngành mới.

  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm. 

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên