Thông cáo báo chí

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • 09/11/2017
 • Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam như hiện nay, vai trò của pháp luật đối với quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là vô cùng quan trọng. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

  Xuất phát từ vai trò của pháp luật và từ những mô hình, sáng kiến về Ngày Pháp luật của các địa phương, kết hợp với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, Ngày Pháp luật đã chính thức được quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, ban hành ngày 20/6/2012 và có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2013. 

  Tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vi tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

  Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn thi hành, hằng năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM, dưới các hình thức đa dạng như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tọa đàm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật… Trên tinh thần đó, năm 2017, ĐHQG-HCM tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động như: treo băng rôn hưởng ứng ngày pháp luật, tổ chức tập huấn về  luật sở hữu trí tuệ, tổ chức Hội thi ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật, xây dựng cẩm nang cho người lao động và người sử dụng lao động, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. 

  Thực hiện các hoạt động thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong việc tuân thủ, thực thi pháp luật tại đơn vị mình; là cơ hội tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những nhận xét, đánh giá về quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật,  cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp.

  Trong thời gian tới, ĐHQG-HCM sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong toàn hệ thống, dưới nhiều hình thức mới mẻ và đa dạng hơn để thực hiện đúng ý nghĩa và mục đích của Ngày Pháp luật Việt Nam.

  Ban Thanh tra - Pháp chế

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên