Tin tức - Sự kiện

Xu hướng vận động và phát triển của kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - NCS. Huỳnh Tấn Hưng

 • 01/10/2019
 • Tên đề tài: Xu hướng vận động và phát triển của kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
  Mã số: 62 31 01 02
  Họ và tên NCS: Huỳnh Tấn Hưng                
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Trình
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
  1. Tóm tắt luận án 
  Tác giả đã khái quát tình hình nghiên cứu, các cơ sở khoa học về kinh tế hộ gia đình nông thôn và xu hướng vận động phát triển của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua các phương pháp nghiên cứu như: biện chứng duy vật và biện chứng lịch sử; phương pháp trừu tượng hoá khoa học giúp nhận thức được sự vật và hiện tượng một cách sâu sắc, có ý nghĩa to lớn. Bên cạnh đó, luận án còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể khác để giải quyết những vấn đề của luận án đặt ra như: Phương pháp phân tích mâu thuẫn; phương pháp thống kê mô tả; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp so sánh đối chiếu; phương pháp tiếp cận điểm; phương pháp thu thập dữ liệu….
  2. Những kết quả mới của luận án 
  Dựa trên các nghiên cứu về bản chất, vị trí, vai trò, sự vận động và phát triển của kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam và trên cơ sở khung phân tích xu hướng vận động và phát triển của hộ kinh tế gia đình nông thôn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, luận án đã làm rõ bản chất của kinh tế hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam với những đặc trưng cơ bản được khắc họa của quan hệ sản xuất xã hội: quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức và quan hệ phân phối.
  Luận án cũng làm rõ những xu hướng vận động và phát triển, những nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng vận động và phát triển cũng như những mâu thuẫn trong quá trình vận động và phát triển của kinh tế hộ gia đình nông thôn trong điều kiện nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  3. Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn hay những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu
  Luận án đã tập trung giải quyết các vấn đề như: Bản chất của kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những nhân tố quyết định xu hướng vận động và phát triển của kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực tiễn vận động. 
  Tuy nhiên, luận án chưa giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình vận động và phát triển của kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam như: quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông nghiệp, nông thôn đã tác động như thế nào đến xu hướng vận động và phát triển kinh tế hộ gia đình, nông thôn Việt Nam. Vấn đề này đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc cả về khoa học lẫn thực tiễn. Vì vậy, khi có điều kiện, tác giả sẽ tiếp tục các công trình nghiên cứu trong thời gian tới.
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên