Tin tức - Sự kiện

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế - NCS. Huỳnh Thị Kim Quyên

 • 05/07/2021
 • Tên đề tài LATS: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế
  Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị
  Mã số: 62310102
  Họ tên NCS: Huỳnh Thị Kim Quyên
  Mã số NCS: 01610102002
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM
  1. Tóm tắt luận án 
  Với phương châm là một tổ chức kinh tế - xã hội tự nguyện của nông dân, cùng “góp vốn”, “góp sức” dùng sức mạnh tập thể làm kinh tế, hoạt động theo Luật HTX nhằm mang lại lợi kinh tế và xã hội, góp phần kiến thiết nông thôn mới, đó chính là lý do phát triển HTX NN kiểu mới ở ngoại thành TP. HCM trở thành điều tất yếu khách quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Theo đó“Phát triển HTX NN kiểu mới là việc mở rộng cả về qui mô hoạt động, cơ cấu tổ chức, quản lý, hiệu quả, lợi ích của HTX mang lại cho thành viên và sự đảm bảo những nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của HTX NN nhằm góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân, giải quyết an sinh xã hội đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
  Luận án đã thiết lập những tiêu chí đánh giá sự phát triển của HTX NN kiểu mới thông qua quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức, quản lý, hiệu quả, lợi ích cũng như mức độ hài lòng của thành viên do HTX NN mang lại trong sự tác động của 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của mô hình này.
  Trên cơ sở phân tích thực tiễn phát triển HTX NN kiểu mới ở ngoại thành TP.HCM với những thành tựu quan trọng trong tái cơ cấu nền nông nghiệp của TP.HCM thì hiện nay việc phát triển mô hình này cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém. Trong đó, luận án đã xác định được nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cơ chế, chính sách của nhà nước trong công tác quy hoạch còn chậm triển khai, nhận thức của
  thành viên chưa đầy đủ về vị trí, vai trò HTX NN kiểu mới, năng lực quản trị, điều hành ban của cán bộ HTX NN còn nhiều yếu kém, chưa thu hút sự tham gia của thành viên, những yếu tố hội nhập quốc tế còn nhiều bất cập, chưa nắm bắt kịp thờiSĐH-TS-112 thông tin thị trường và ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ trong sản xuất. Đây là cơ sở để tác giả xác định mục tiêu, phương hướng và đề xuất nhóm giải pháp hoàn thiện mô hình kinh tế này trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.
  Như vậy, tác giả cho rằng, trong bối cảnh hiện nay việc xây dựng, hoàn thiện mô hình HTX NN kiểu mới không chỉ là định hướng cho sự phát triển nông nghiệp ở ngoại thành TP. HCM, mà với những thành tựu, ưu điểm vốn có của mô hình, tác giả tin rằng những kết quả này sẽ góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho những nghiên cứu về cơ chế, chính sách phát triển nền nông nghiệp nói chung, HTX NN
  kiểu mới nói riêng, cũng như cung cấp những giá trị thực tiễn trong triển khai mô hình HTX NN kiểu mới trên cả nước, góp phần xây dựng chuỗi giá trị nông sản hướng đến những sản phẩm chủ lực gắn với thương hiệu quốc gia nhằm nâng cao tỷ trọng GDP, kim ngạch xuất khẩu, khẳng định thương hiệu nông sản của HTX trên thị trường quốc tế.
  2. Những kết quả mới của luận án 
  Về phương diện học thuật: Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phát triển HTX NN kiểu mới, thiết lập bộ tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của mô hình HTX NN kiểu mới, góp phần xác định và chứng minh các nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình phát triển mô hình này ở ngoại thành TP. HCM.
  Đây là tài liệu để khẳng định tính khoa học của Thông tư 09/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 01/2020 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về phân loại đánh giá các HTX và HTX NN.
  Về phương diện thực tiễn: Luận án đã phác họa bức tranh tổng quát về thực trạng phát triển HTX NN kiểu mới ở ngoại thành TP. HCM thông qua các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự phát triển HTX NN kiểu mới, từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện mô hình này trong hội nhập quốc tế.
  Kết quả nghiên cứu giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về cách tiếp cận và định hướng phát triển HTX NN kiểu mới ở ngoại thành TP. HCM.SĐH-TS-113
  3. Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn hay những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu
  Sự thành công của đề tài sẽ cung cấp những tư liệu thiết thực nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy theo chuyên ngành. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho Chi Cục Phát triển nông thôn TP. HCM nhằm đối chiếu bổ sung vào những đề án về phát triển HTX NN trong giai đoạn 2020 – 2025

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên