Tin tức - Sự kiện

Lĩnh vực năng lượng trong quan hệ của Trung Quốc với các nước khu vực Trung Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI - NCS. Trình Diệp Phương Vũ

 • 16/11/2021
 • Đề tài: Lĩnh vực năng lượng trong quan hệ của Trung Quốc với các nước khu vực Trung Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI.
  Nghiên cứu sinh: Trịnh Diệp Phương Vũ
  Chuyên ngành: Lịch sử thế giới    
  Mã số: 9229011
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học – Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.  
  1. Nội dung trích yếu
  1.1. Mục đích nghiên cứu
  Thông qua nghiên cứu quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, đề tài sẽ làm nổi bật lĩnh vực năng lượng trong hợp tác của Trung Quốc với các nước khu vực Trung Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, chỉ rõ những thành tựu cũng như những vấn đề đặt ra trong quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Đông.
  1.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  Lĩnh vực năng lượng trong quan hệ của Trung Quốc với các nước khu vực Trung Đông.     Nhằm làm rõ hơn nội dung trên, luận án cũng sẽ phân tích  quan hệ của Trung Quốc với các nước khu vực Trung Đông trên lĩnh vực thương mại,  đầu tư; chính trị,  ngoại giao cũng như chính sách của Trung Quốc trong đảm bảo an ninh năng lượng.
  Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2001 đến năm 2020.
  1.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật lịch sử. Bên cạnh đó, dựa trên quan điểm của chủ nghĩa hiện thực để lý giải, phân tích mục tiêu chính sách của Trung Quốc trong quan hệ với các nước Trung Đông.
  Luận án chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, phương pháp phân tích chính sách, phương pháp nghiên cứu trường hợp 
  1.4. Kết quả chính và kết luận
  - Là công trình nghiên cứu đầu tiên, khá hệ thống về lĩnh vực năng lượng trong quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.
  - Bước đầu phân tích, đánh giá tình hình năng lượng và an ninh năng lượng toàn cầu trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
  - Làm rõ vai trò của dầu mỏ và khí đốt trong quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Đông.
  - Phân tích mục tiêu chính sách của Trung Quốc tại Trung Đông trong giai đoạn hiện nay cùng những tồn tại trong quan hệ năng lượng của Trung Quốc với các nước Trung Đông.
  - Góp phần chỉ rõ tầm quan trọng của dầu mỏ và khí đốt trong giai đoạn hiện nay và khả năng mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước khu vực Trung Đông. Gợi mở những giải pháp trong góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của các quốc gia 
  - Xác lập hệ thống tư liệu có giá trị tham khảo cao về lĩnh vực năng lượng trong quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Đông. Là tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành: Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Đông phương học cũng như những chủ thể quan tâm đến quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Đông.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên