Tin tức - Sự kiện

Quá trình du nhập và tác động của đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Cơho Chil ở tỉnh Lâm Đồng - NCS. Mai Minh Nhật

 • 10/08/2019
 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quá trình du nhập và tác động của đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Cơho Chil ở tỉnh Lâm Đồng
  Chuyên ngành: Dân tộc học
  Mã số: 62.22.70.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Minh Nhật
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM

  1. Tóm tắt nội dung luận án
          Người Cơ ho Chil là một nhóm địa phương của tộc người Cơ ho, cư trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu thập niên 1930, đạo Tin Lành bắt đầu du nhập vào cộng đồng cư dân này, cho đến nay, hầu hết người Cơ ho Chil là tín đồ Tin Lành. Từ khi du nhập cho đến nay, tôn giáo này ngày càng đóng vai trò quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng cư dân này theo xu hướng hiện đại hóa. Dưới góc độ tiếp cận của các lý thuyết nhân học/dân tộc học, dựa trên nguồn tư liệu điền dã kết hợp với kế thừa, tham khảo các công trình nghiên cứu đã có, luận án đi sâu tìm hiểu, phân tích nguyên nhân và đặc điểm của quá trình du nhập và tác động của đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Cơ ho Chil ở tỉnh Lâm Đồng, góp phần bổ sung những tri thức khoa học về đạo Tin Lành ở Tây Nguyên.
  2. Những kết quả của luận án
  - Luận án đã phân tích làm rõ các khái niệm, lý thuyết, quan điểm tiếp cận liên quan đến vấn đề chuyển đổi tôn giáo và mối quan hệ giữa tôn giáo với kinh tế, xã hội, văn hóa, làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu nội dung luận án.
  - Luận án đã nghiên cứu và phân tích đặc điểm các giai đoạn truyền giáo và tình hình sinh hoạt đạo Tin Lành trong cộng đồng người Cơ ho Chil hiện nay ở Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, luận án đã luận giải về nguyên nhân dẫn đến việc người Cơ ho Chil chuyển đổi từ tôn giáo đa thần truyền thống sang đạo Tin Lành dưới góc độ tiếp cận của  một số lý thuyết nhân học/dân tộc học.
  - Luận án đã phân tích những tác động của đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Cơ ho Chil ở tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, đóng góp tư liệu về mối quan hệ giữa tôn giáo với đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của một cộng đồng tôn giáo.
  3. Các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn hoặc những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu
  - Kết quả nghiên cứu của luận án  cung cấp nguồn thông tin và những luận cứ khoa học mới làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về đạo Tin Lành cũng như về vấn đề chuyển đổi tôn giáo ở các tộc người thiểu số ở Việt Nam. 
  - Luận án đề xuất các luận cứ khoa học làm cơ sở để chính quyền các cấp có những chủ trương, chính sách phù hợp đối với đạo Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
  - Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập một số môn học thuộc ngành dân tộc học/nhân học, lịch sử, tôn giáo học và chính trị học…
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên