Tin tức - Sự kiện

Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - NCS. Nguyễn Chí Hiếu

 • 24/03/2023
 • Tên luận án: Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
  Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử  
  Mã số: 9.22.90.02
  Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Chí Hiếu
  Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Anh Dũng, TS. Nguyễn Văn Lai
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
  1. Tóm tắt nội dung luận án
  Sau khi thống nhất đất nước, việc duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam không thể phát triển và rơi vào suy thoái trầm trọng. Trước tình hình đó, Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật và quyết định thực hiện đường lối Đổi mới kinh tế kể từ năm 1986, đó chính là chuyển đổi sang mô hình kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng suất lao động xã hội, từng bước xác lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
  Kể từ khi bắt đầu thực hiện đổi mới kinh tế đến nay, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã giúp huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực của đất nước, phát huy có hiệu quả vai trò của các thành phần kinh tế, từ đó đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, kinh tế tư nhân cũng đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định và thể hiện rõ nét thông qua những đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế.
  Để nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao như thời gian vừa qua đòi hỏi các thành phần kinh tế mà đặc biệt là kinh tế tư nhân phải phát huy được tối đa vai trò của mình trong nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về quy mô, chất lượng hoạt động, năng lực cạnh tranh, trình độ khoa học công nghệ…, làm cho kinh tế tư nhân chưa thực sự phát huy được vai trò động lực quan trọng trong phát triển nền kinh tế nước ta, kéo theo đó là những hạn chế trong giải quyết các vấn đề xã hội đang được đặt ra ngày càng phức tạp, trong khi đó, thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm lực và điều kiện để phát triển.
  Vì vậy, việc tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng của phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, từ đó xác định phương hướng và đề ra giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời gian tới có ý nghĩa vừa cơ bản vừa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.
  Sau khi dành chương 1 để phân tích những vấn đề lý luận chung về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; chương 2 của luận án đã tiến hành phân tích thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay và nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó. Ở chương 3, luận án đã trình bày bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, qua đó xác định những quan điểm định hướng và đề ra những nhóm giải pháp nhằm tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời gian tới.
  2. Những kết quả mới của luận án
  Thứ nhất: phân tích, làm rõ những thành tựu, hạn chế, và nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế của quá trình phát triển KTTN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  Thứ hai: xác định những quan điểm định hướng cơ bản và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển KTTN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới.
  3. Khả năng ứng dụng của luận án
  Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển KTTN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế học chính trị và những ai quan tâm đến vấn đề này.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên