Tin tức - Sự kiện

Xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế - NCS. Phạm Đình Huấn

 • 10/09/2020
 • Xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế
  Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
  Mã số: 9229002
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đình Huấn 
  Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Chí Mỹ và TS. Vũ Ngọc Miến
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
  1. Tóm tắt nội dung luận án
  Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có nhiều điều kiện thuận cho quá trình hội nhập quốc tế và xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hội nhập quốc tế, với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các trường đại học, cao đẳng và sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên Thành phố, làm cho đời sống tinh thần của sinh viên Thành phố có những chuyển biến tích cực, có tinh thần yêu nước, có niềm tin lý tưởng, năng động sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học, xung kích trong các hoạt động phong trào, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, việc xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên Thành phố trong quá trình hội nhập quốc tế còn có những hạn chế như: năng lực, phẩm chất của một bộ sinh viên Thành phố chưa theo kịp với yêu cầu đặt ra của hội nhập quốc tế; một bộ phận sinh viên Thành phố có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, xem nhẹ các giá trị truyền thống dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân, sùng ngoại; một bộ phận sinh viên còn thụ động trong học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào.
  Những hạn chế, bất cập do nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa huy động hết mọi tiềm năng, thế mạnh của Thành phố trong xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế. Do đó, trên cơ sở lý luận chung về xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Xuất phát từ thực trạng xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế, tác giả luận án đã đề xác định những phương hướng cơ bản và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế
  2. Những kết quả mới của luận án
  Một là, luận án đã góp phần làm rõ những quan điểm về xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó phân tích thực trạng xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế. 
   Hai là, trên cơ sở phân tích thực trạng xây dựng dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế, luận án đã đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế
  3. Khả năng ứng dụng của luận án
  Những đánh giá về thực trạng và phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế mà luận án đưa ra sẽ góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền và các sở, ban ngành, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh tham khảo trong việc hoạch định cơ chế, chính sách và giải pháp để phát huy hơn nữa công tác xây dựng đời sống tinh thần của sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ngành: Khoa học quản lý giáo dục, triết học xã hội, văn hóa, v.v.., ở các viện, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên