Sau đại học

Quy định về quy trình, thủ tục xét duyệt mở mới chương trình đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

 • 30/03/2011
 • QUYẾT ĐỊNH

   Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục xét duyệt mở mới

  chương trình đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

   ----------

  GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;

              - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Quốc gia Tp.HCM   (ĐHQG-HCM) do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05 tháng 01 năm 2009;

              - Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/01/2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của của ĐHQG-HCM do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 01/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05 tháng 01 năm 2009;

              - Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHQG-HCM do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 10 tháng 9 năm 2010;

              - Xét đề nghị của Ông Trưởng Ban Đại học và Sau Đại học,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục xét duyệt mở mới chương trình đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, các bộ phận và đơn vị liên quan, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên