Sau đại học

Quy trình xét duyệt cấp phôi văn bằng thạc sĩ của ĐHQG-HCM.

 • 05/01/2011
 • 1. Đề nghị cấp phôi văn bằng thạc sĩ

  Cơ sở đào tạo (CSĐT) gửi công văn đề nghị ĐHQG-HCM xếp lịch xét duyệt hồ sơ cấp phôi văn bằng thạc sĩ. Công văn ghi rõ số lượng, loại phôi văn bằng thạc sĩ và đề xuất thời gian duyệt hồ sơ cấp phôi văn bằng.

  2. ĐHQG-HCM thống nhất thời gian làm việc với CSĐT

  a.  Thời gian hoàn tất công tác xét duyệt hồ sơ cấp phôi văn bằng thạc sĩ là 10 ngày làm việc (kể từ ngày ĐHQG-HCM thống nhất lịch duyệt hồ sơ).

  b.      Thời gian kiểm tra hồ sơ không quá 02 ngày làm việc.

  3. Xét duyệt hồ sơ

  a.      CSĐT cử cán bộ chuyên trách làm việc trực tiếp với Ban ĐH&SĐH theo thời gian đã thống nhất.

  b.      Hồ sơ xét duyệt cấp phôi văn bằng phải bao gồm đầy đủ các nội dung và được trình bày theo các biểu mẫu quy định (Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2).

  c.      Đối với trường hợp học viên hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn thời gian đào tạo chính thức, hoặc hoàn thành chương trình đào tạo sau thời hạn đào tạo chính thức, hồ sơ xét duyệt cấp phôi văn bằng phải đính kèm các văn bản học vụ liên quan.

  d.      Ban ĐH&SĐH duyệt cấp phôi văn bằng cho các trường hợp đáp ứng quy định tại Điều 26 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành và các quy định sửa đổi liên quan, nếu có.

  4. Cấp phát văn bằng thạc sĩ

  CSĐT tổ chức cấp phát văn bằng theo Quy chế văn bằng hiện hành và báo cáo ĐHQG-HCM.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên