Sau đại học

Triết học chính trị của John Locke với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - NCS. Nguyễn Thanh Hải

 • 28/05/2019
 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Triết học chính trị của John Locke với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
  - Chuyên ngành: Lịch sử triết học
  - Mã số: 62228001
  - Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Hải
  - Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Ngọc Thạch
  - Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM

  + Tóm tắt nội dung luận án
  John Locke (1632 -1704) là nhà triết học tiêu biểu của nước Anh thế kỷ XVII, đồng thời là một trong những nhà triết học chính trị có ảnh hưởng lớn đối với sự vận động của hiện thực chính trị - xã hội nhân loại trong thời kỳ hiện đại.
  Triết học chính trị của J.Locke bao gồm các tư tưởng về quyền tự nhiên của con người, khế ước xã hội, vai trò của nhân dân đối với chính quyền, tư tưởng phân chia quyền lực … mặc dù còn có những hạn chế nhất định nhưng triết học chính trị của J.Locke đã góp phần quan trọng trong việc định hình và phát triển các học thuyết về quyền con người, học thuyết về hiến pháp và nhà nước pháp quyền cùng các thể chế chính trị hiện đại ở châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Từ những “hạt nhân hợp lý” trong triết học chính trị J.Locke, chúng ta có thể rút ra những bài học cần thiết để khắc phục một số hạn chế trong tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước. Qua đó, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân đối với nhà nước, phát huy nhân quyền và dân quyền trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 
  + Những kết quả của luận án
  - Luận án đã luận giải rõ những điều kiện, tiền đề hình thành cùng quá trình phát triển của triết học chính trị J.Locke.
  - Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, làm rõ những nội dung và đặc điểm cơ bản của triết học chính trị J.Locke.
  - Luận án đã phân tích, đánh giá những giá trị và hạn chế cơ bản của triết học chính trị của J.Locke. Trên cơ sở đó, luận án đã rút ra ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 
  + Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn 
  - Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo đối với quá trình xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 
  - Luận án cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về triết học chính trị phương Tây thời kỳ cận, hiện đại. 
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên