Tin tức - Sự kiện

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ với việc nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong hệ thống chính trị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay - NCS. Chung Thị Vân Anh

 • 06/12/2022
 • Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ với việc nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong hệ thống chính trị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay
  Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS
  Mã số: 9229002
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Chung Thị Vân Anh
  Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tấn Hưng; PGS,TS Hà Trọng Thà
  Cơ sở đào tạo: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  1. Tóm tắt nội dung luận án
  Nội dung của luận án được trình bày trong 3 chương, tập trung vào các nội dung sau đây:
  Thứ nhất, luận án phân tích và trình bày một cách có hệ thống các điều kiện, tiền đề và quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh về cán bộ và công tác cán bộ.
  Thứ hai, luận án trình bày một cách hệ thống và phân tích, làm sáng tỏ những nội dung, đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, đó là: 1/ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ (phân tích làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí vai trò của cán bộ; Quan điểm của Hồ Chí Minh về yêu cầu đối với cán bộ cách mạng); 2/ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ (tập trung làm rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về  phát hiện, lựa chọn cán bộ; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; về xem xét, đánh giá cán bộ; về sử dụng, đãi ngộ cán bộ; về chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ); 3/ Các đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ (tập trung, nhấn mạnh ba đặc điểm cơ bản: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa tính dân tộc và tính thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ mang tính khoa học và cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ mang tính nhân văn sâu sắc)
  Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu, luận án phân tích, làm rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vào việc nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay, với các nội dung: 1/ Những yếu tố tác động đến cán bộ và công tác cán bộ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 2/ Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong hệ thống chính trị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và những vấn đề đặt ra; 3/ Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong hệ thống chính trị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
  2. Những kết quả mới của luận án
  Một là, luận án phân tích một cách hệ thống, toàn diện các điều kiện, tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Từ đó, luận án góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và chắc chắn tư tưởng của Hồ Chí Minh;
  Hai là, luận án phân tích một cách có hệ thống, sâu sắc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cũng như chỉ ra được các đặc điểm nổi bật của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ;
  Ba là, luận án đã làm rõ thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó đề xuất các phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong hệ thống chính trị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay.
  3. Khả năng ứng dụng của luận án
  Luận án đã phân tích, làm rõ nội dung, đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, do đó luận án góp phần làm sâu sắc thêm tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về cán bộ và công tác cán bộ nói riêng. Bên cạnh đó, luận án còn khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là cơ sở lý luận quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện công tác cán bộ trong hệ thống chính trị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay.
  Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cơ sở cho việc xây dựng, phát triển, kiện toàn đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong hệ thống chính trị ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn hiện nay.
  Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; các chuyên đề về đạo đức, tác phong của người cán bộ cách mạng; v.v...

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên