Sau đại học

Tuyển sinh đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2017

 • 28/02/2017
 • Kính gửi:                           - Các đơn vị thành viên;

                                             - Các đơn vị trực thuộc.

   

  Căn cứ Quyết định số 599/TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599); Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Đề án 599 và Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 599;

  Căn cứ thông báo số 35/TB-BGDĐT ngày 18/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2017 (Thông báo 35),

  Nhằm triển khai Đề án 599 trong ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM đề nghị các trường, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) phổ biến các thông tin, khuyến khích giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên dự tuyển đi học nâng cao trình độ chuyên môn, theo các nội dung sau:

  Nội dung chi tiết xin vui lòng tải tập tin đính kèm:

  Công văn 231-ĐHQG-SĐH

  Phụ lục kèm theo Cv231

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên