Tin tức - Sự kiện

Bảo vệ quyền của người dùng trong hợp đồng cấp quyền người dùng cuối - NCS. Nguyễn Phan Phương Tần

 • 01/06/2021
 • Tên đề tài LATS: Bảo vệ quyền của người dùng trong hợp đồng cấp quyền người dùng cuối
  Chuyên ngành: Luật Kinh tế     
  Mã số: 62380107    
  Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phan Phương Tần
  Người hướng dẫn khoa học: HD1/HDĐL: PGS.TS. Dương Anh Sơn    
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
  1. Tóm tắt luận án 
  Luận án giải quyết vấn đề bảo vệ quyền lợi của người dùng cuối trong các giao dịch được thực hiện trên môi trường internet. Luận án đi từ việc xác định bản chất của hợp đồng cấp quyền người dùng cuối (EULA) là loại hợp đồng theo mẫu đặc biệt nguy hiểm cho người dùng, để cho thấy những rủi ro về quyền riêng tư và quyền tài sản của người dùng trong môi trường mạng. Do đó, luận án cũng đưa ra các đề xuất theo hai hướng; các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, và các giải pháp bảo vệ quyền tài sản của người dùng thông qua hợp đồng EULA.
  2. Những kết quả mới của luận án 
  - Luận án chứng minh hợp đồng cấp quyền người dùng cuối là hợp đồng theo mẫu có khả năng xâm phạm cao đến quyền tài sản và quyền nhân thân của người dùng cuối.
  - Luận án chỉ ra những hạn chế của pháp luật hiện hành liên quan đế hợp đồng cấp quyền người dùng cuối như: (i) quan điểm không nhất quán của nhà làm luật và Tòa án về bản chất của hợp đồng cấp quyền người dùng cuối; (ii) sự thất bại của quy định bắt buộc cung cấp thông tin trong hợp đồng theo mẫu của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (iii) không công nhận quyền tài sản của người dùng đối với tài sản ảo.
  - Luận án đề xuất mô hình “Điều lệ thế giới ảo” của Edward Castronova để hoàn thiện hệ thống pháp luật về công nhận và bảo vệ quyền tài sản của người dùng đối với tài sản ảo.
  3. Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn hay những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu
  - Các đề xuất của luận án có ý nghĩa trong việc định hướng cho cơ quan giải quyết tranh chấp hiểu đúng về bản chất của hợp đồng cấp quyền người dùng cuối. Từ đó, có cách ứng xử phù hợp trong quá trình xét xử và giải quyết tranh chấp. 
  - Các quan điểm của luận án cũng nên được nhìn nhận trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch điện tử.
  - Luận án còn bỏ ngỏ vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng điện tử xuyên biên giới và cơ chế truy cứu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dùng trong trường hợp bị xâm phạm quyền.
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên