Tin tức - Sự kiện

Mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Đồng Nai hiện nay - NCS. Đoàn Ngọc Tuấn

 • 10/02/2020
 • - Tên luận án: Quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Việt Nam (từ 1995 đến nay)
  - Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
  -  Mã số: 62.22.03.11
  - Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Ngọc Tuấn
  - Người hướng dẫn khoa học: (1) PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch; (2) PGS. TS. Trần Nam Tiến
  - Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Tp. HCM)
  + Tóm tắt nội dung của Luận án :
  Luận án trình bày sơ bộ quá trình phát triển mối quan hệ chính trị Hoa Kỳ và Việt Nam từ sau chiến tranh Việt Nam (1975) đến năm 1995 khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao, song song đó luận án cũng đã trình bày một cách có hệ thống thực trạng mối quan hệ chính trị giữa hai nước từ khi hai nước bình thường hóa (1995) cho đến nay (2017).
  Luận án cũng đã nêu lên được sự tác động của quan hệ chính trị với tư cách là cơ sở, nền tảng pháp lý đối với sự phát triển các lĩnh vực khác trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
  Luận án nêu ra một số nhận xét và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Việt Nam từ 1995 đến nay
  + Những kết quả của luận án:
  Một là, là nhằm tái hiện một bức tranh toàn cảnh về quan hệ chính trị Việt Nam và Hoa Kỳ trên cơ sở tập hợp, hệ thống hóa và trình bày một cách khoa học, có chọn lọc và phân tích, qua đó cung cấp một nguồn tư liệu hữu ích cho các độc giả quan tâm đến vấn đề này. Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất một số kiến nghị để thúc đẩy mối quan hệ chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn và điều kiện của Việt Nam hiện nay.
  Hai là, việc nghiên cứu mối quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Việt Nam trong chiến lược quốc phòng an ninh và đối ngoại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách đối với nước ta. Nó không chỉ làm rõ chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á, mà còn góp phần luận chứng cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn của các đối sách trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ.
  Ba là, làm rõ quá trình phát triển quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến nay, từ đó có thể khẳng định quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp làm cơ sở thúc đẩy các lĩnh vực khác như kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ ... phát triển
  Bốn là, có thể sử dụng để tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đối với Hoa Kỳ và các nước lớn khác trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.
   Kết quả của đề tài còn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, giảng viên, người học các ngành lịch sử, Đông phương học, quan hệ quốc tế và trực tiếp là cho những ai quan tâm, tìm hiểu về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên