Sau đại học

Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

 • 20/02/2016
 • GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   


      Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25  tháng 11  năm 2009;  
      Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
      Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;
      Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
      Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 
      Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đại học & Sau đại học,
  QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.       
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
      Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu khoa học, khoa hoặc đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM được Giám đốc ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  ...

  Nội dung chi tiết của văn bản trong tệp đính kèm, tải về tại đây.
   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên