Tin tức - Sự kiện

Biến đổi văn hoá trong quá trình chuyển đổi tôn giáo ở Tây Nam Bộ, Việt Nam - NCS. Trương Phan Châu Tâm

 • 06/09/2019
 • Tên luận án: “Biến đổi văn hoá trong quá trình chuyển đổi tôn giáo ở Tây Nam Bộ, Việt Nam”
  Ngành: Văn hoá học 
  Mã số: 62.31.06.40   
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Phan Châu Tâm
  Người hướng dẫn khao học: GS.TS. NGND Ngô Văn Lệ 
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG.TP.HCM    
  1. Tóm tắt nội dung luận án 
  Với mục đích làm rõ những biến đổi văn hoá trong quá trình chuyển đổi tôn giáo ở Tây Nam Bộ, Việt Nam, luận án đã vận dụng, kế thừa nhằm lựa chọn, xác định các nguyên tắc tiếp cận, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu cho luận án, đồng thời phân tích, tường giải thực trạng, tính chất, đặc điểm văn hoá, tín ngưỡng tôn giáo của tộc người Khmer, Hoa, Việt  ở Tây Nam Bộ kết hợp với sự mô tả tình hình, hoạt động của đạo Tin Lành, Nhất Quán Đạo, Thiên Khai Huỳnh Đạo để so sánh tình hình trước, sau của văn hoá và làm nổi bật những biến đổi về văn hoá trong quá trình chuyển đổi tôn giáo của ba nhóm người Khmer, Hoa, Việt. Bằng các lý thuyết,  phương pháp nghiên cứu của văn hoá học, luận án mô tả cụ thể những biến đổi văn hoá trong từng trường hợp cụ thể  của người Khmer chuyển đổi sang Tin Lành, người Hoa chuyển đổi sang Nhất Quán Đạo và nhóm người Việt chuyển đổi sang Thiên Khai Huỳnh đạo ở Tây Nam Bộ. Biến đổi văn hoá trong chuyển đổi tôn giáo có tính tất yếu, tính đa dạng, phức tạp, là một hiện tượng mới nổi và  một quá trình lâu dài nên chúng ta chưa đủ bề dầy lịch sử và thực tiễn để đánh giá, nhận định chính xác tác động của chúng, song có thể dự báo một số vấn đề cấp bách đặt ra đối với sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.
  2 Những kết quả của luận án
  2.1. Xác định được nguyên tắc tiếp cận, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu cụ thể, phù hợp 
  2.2. Phân tích, so sánh và làm rõ được thực trạng, tính chất, đặc điểm và dự báo xu hướng biến đổi văn hoá trong ba trường hợp chuyển đổi tôn giáo ở  Tây Nam Bộ
  2.3. Mô tả, tường giải những biến đổi văn hoá của nhóm người Khmer trong quá trình chuyển đổi sang  Đạo Tin Lành ở Tây Nam Bộ (tiếp cận  từ các thành tố văn hoá)
  2.4. Mô tả, tường giải những biến đổi văn hoá của nhóm người Hoa trong quá trình chuyển đổi sang Nhất Quán Đạo ở Tây Nam Bộ (tiếp cận  từ các thành tố văn hoá)
  2.5. Mô tả, tường giải những biến đổi văn hoá của nhóm người Việt trong quá trình chuyển đổi sang Thiên Khai Huỳnh Đạo ở Tây Nam Bộ (tiếp cận  từ các thành tố văn hoá).

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên