Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và hướng dẫn thực hiện
[Ngày đăng 14/09/2015]

Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và hướng dẫn thực hiện

Ngày 18/06/2012, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - khóa 13 thông qua Luật Giáo dục Đại học.

Sự ra đời của Luật là nhằm thể chế hóa Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam về việc “Cần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thống nhất cho sự phát triển của giáo dục đại học, chuẩn hóa các mục tiêu giáo dục Việt Nam đảm bảo sự hài hòa giữa trình độ giáo dục thế giới với yêu cầu phát triển, đổi mới đất nước.

Luật Giáo dục Đại học hướng đến đổi mới phương pháp quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng đào tạo của toàn hệ thống giáo dục quốc dân, phát huy mạnh mẽ được năng lực, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, các nhà quản lý và sinh viên, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao, làm nền tảng xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước (văn bản đính kèm).

Tiếp đó, ngày 24/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Nghị định này quy định cơ bản về điều lệ trường đại học, cao đẳng, các đại học (vùng, trường,… ), chương trình giáo dục, hình thức đào tạo, tài chính – tài sản của loại hình giáo dục công lập và ngoài công lập,… Trên cơ sở Nghị định 141, ngày 10/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg về Điều lệ trường đại học, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và quản lý của các trường công lập, tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hệ thống 03 văn bản quy phạm này tạo hành lang, cơ sở pháp lý căn bản cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo; vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cuộc vận động, đổi mới triết lý giáo dục, đổi mới phương pháp quản lý nhà nước, thực hiện sứ mệnh của nền giáo dục đại học trong công cuộc đổi mới, phát ttriển của đất nước. ĐHQG-HCM đăng tải 03 văn bản này để các cá nhân đơn vị có quan tâm tham khảo:

Luật Giáo dục Đại học năm 2012.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Giáo dục Đại học.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trườngđại học.

Ban CTSV – ĐHQG-HCM
Các tin khác
Merry Chrismas