Giảng viên
Khen thưởng các đơn vị trong Hội thi Vững bước dưới cờ Đảng 2010
[Ngày đăng 21/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 296/QĐ-ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 4  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia

thành phố Hồ Chí Minh

___________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho 04 đội Sinh viên và 03 đội Cán bộ- Giảng viên trẻ đã đạt giải cao trong Hội thi Tìm hiểu các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Vững bước dưới cờ Đảng” lần II, năm 2010 do Ban Cán Sự Đoàn tổ chức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng có liên quan, Bí thư Ban Cán Sự Đoàn, các đội có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

                               (đã ký)

 

 

 

Phan Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỘI SINH VIÊN và ĐỘI CÁN BỘ- GIẢNG VIÊN TRẺ ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 296 /QĐ-ĐHQG-TCCB  ngày 15 tháng 4 năm 2010

của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

I. ĐỘI SINH VIÊN:

1.

Đội trường Đại học Bách khoa, Giải nhất

2.

Đội trường Đại học Kinh tế- Luật 3, Giải nhì

3.

Đội trường Khoa Kinh tế- Luật 2, Giải ba

4.

Đội trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Giải Khuyến khích

 

II. ĐỘI CÁN BỘ- GIẢNG VIÊN TRẺ:

1.

Đội trường Đại học Kinh tế- Luật, Giải nhất

2.

Đội trường Đại học Bách khoa 4, Giải nhì

3.

Đội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giải ba

 

Tổng cộng trong danh sách có 04 đội Sinh viên và 03 đội Cán bộ- Giảng viên trẻ.

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282436
Đang online : 224
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas