Mẫu quyết định của Đại hoc Quốc gia
[Ngày đăng 08/04/2010]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________

Số : ……/QĐ-ĐHQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 200…

                                                                                

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………………………………………………

_______________________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ………………………………………………………………………………;

............................................................................................................................................... ;

Xét đề nghị của……………………………………………………………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ...............................................................................................................................

Điều 2. ...............................................................................................................................

……..

Điều … . Các Ông (Bà) …………………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận :

-          Như điều …..;

-          ……………..;

-         Lưu VT,….. .

GIÁM ĐỐC

 

 

 

………………………..

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15274935
Đang online : 174
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas