Quy chế công tác thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên (ban hành kèm theo Quyết định số 1589/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 30/12/2014 của Giám đốc ĐHQG-HCM)
[Ngày đăng 14/03/2015]

Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên ĐHQG-HCM

 Nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở pháp lý cho công tác TĐKT HSSV, động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến trong HSSV; Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện và xây dựng mẫu hình HSSV ĐHQG-HCM: bản lĩnh, tự tin; năng động, sáng tạo; trách nhiệm, hội nhập, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên ĐHQG-HCM, áp dụng trong toàn hệ thống, phù hợp với đặc thù về tổ chức và hoạt động của ĐHQG-HCM.
Văn bản đính kèm, tải tại đây. 

Merry Chrismas