Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
[Ngày đăng 01/10/2012]
Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. (chi tiết)
Ngày 19/9/2012, chính phủ ban hành nghị định số 71/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. (chi tiết)
Merry Chrismas